nhj jkj

ANUNȚ Cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director al IP Grădinița de copii satul Chetriș

Conform Dispoziției nr, 19b din 25.02.2021 primăria comunei Chetriș , raionul Fălești anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de director al IP Grădinița de copii din satul Chetriș

I.Denumirea Autorității Publice Primăria comunei Chetriș

2.Sediul Administrației Publice: satul Chetriș raionul Fălești

3.Condițiile de participare la concurs:

 1. deținerea cetățeniei Republicii Moldova,
 2. studii superioare universitare,
 3. experiență profesională În activitate didactică de cel puțin 3 ani,
 4. la data expirării termenului de depunere a dosarelor neatingerea vârstei de 65 ani,
 5. cunoașterea limbii române,
 6. este apt din punct de vedere medical ( fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției,
 7. lipsa antecedentelor penale,
 8. nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86(l) din Codul Muncii,

Pentru panicipare la concurs este necesar de a prezenta următoarele acte :

 • Cererea de participare la concurs Copia actului de identitate,
 • Copia / copiile actului /actelor actelor de studii,
 • Copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului ;

– Curriculum vitae

 • Certificat medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical;
 • Cazierul juridiar sau declarația de propria răspundere;
 • Proiectul planului de dezvoltare a instituției pentru 5 ani,

5.Modalitatea de depunere a actelor:

Candidații pentru ocuparea funcției de directoral IP Grădinița de copii din satul

Chetriș depun personal sau prin reprezentant ( la cancelaria organizatorului concursului), prin poștă sau prin e-mail, în termen de 30 zile calendaristice dosarul de concurs.

 1. Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs: – 29.03.2021, inclusiv ora 10,00.

7.Persoana responsabilă de oferirea informației suplimentare și primirea documentelor:

– Ivanov Elena , secretar al consiliului local 02595191 1. primariachețris@mail.ru

NOTĂ:

l,În cazul în care dosarul de concurs se depune personal sau prin reprezentant, actele necesare pot fi autentificate de notar, certificate”corespunde cu originalul” de către subdiviziunea resurse umane a unității în care candidatul activează sau prezentate în copii împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. Dacă actele de participare la concurs se prezintă în copii fără a fi însoțite de originale acestea trebuie prezentate în ziua desfășurării concirsului. În caz de neprezentare a actelor necesare comisia ia decizia cu privire la neadmiterea Ia concurs.

Min cazul în care dosarul de concurs se depune prin poștă actele necesare de a fi depuse în copie pot fi autentificate de notar”corespunde cu originalul” de către subdiviziunea resurse umane a unității în care candidatul activează sau prezentate în copii,

Dacă documentele respective se prezintă în copii, originalele(copiile autentificate) trebuie prezentate în ziua desfășurării concursului. În caz de neprezentare a actelor necesare, comisia ia decizia eu privire la neadmiterea la concurs.

3.In cazul în care dosarul de concurs se depune prin e-mail toate actele necesare se scanează în format PDF sau JPG. În acest caz în ziua desfășurării concursului sub sancțiunea neadmiterii la concurs candidatul trebuie să prezinte originalul dosarului de concurs.

În caz de neprezentare a actelor necesare, comisia ia decizia cu privire la neadmiterea la concurs.

4.CazieruI juridic poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere, fapt ce se consemnează în cererea de panicipare la concurs. În acest caz candidatul are obligația să prezinte cazierul judiciar în orginal în termen de cel mult 1 0 zile calendaristice de Ia data la care a fost declarat învingător sub sancțiunea neemiterii ordinului de numire.

5.În cazul depunerii dosarului de către candidat personal sau prin reprezentant cererea de participare la concurs se depune în două exemplare, dintre care una se restituie sub semnătură persoanei care a depus dosarul,

BIBLIOGRAFIE:

IȚibliografie pentru candidații la funcția de director în instituțiile de învățământ preuniversitar:

Codul educației. Nr. 152 din 17.07.2014;

2, Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educația-2020”, Ilotărîrea

Guvernului nr. 944 din 14,11 „20 1 4}

3. Codul Muncii, Nr, 154-XV din 28.03.2003;

Codul de etica al personalului din instituțiile de învățământ secundar general și profesional tehnic;

5, Ghidul cadrului didactic

 1. Instrucțiunile privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor Victirne și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului, Nr, 270 din
 2. Metodologia de aplicare a Procedurii de Organizare instituționala și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatere, trafic al copilului, Ordinul Ministerului Educației nr, 858 din 23.08.2013;

Indicatorii de monitorizare a Procedurii de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilofde învățământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului și a Instrucțiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea. referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului. Ordinul nr. 1049 din

10.10.2014;

9, Legea Nr 436-XVI din 28.12.2006 cu privire la administrația publică locală

 1. Legea 270 din 23,1 1 „2018 cu privire la sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

I I, HG nr-868 din 08€102020 privind finanțarea în bază de cost standart per elev a instituțiilor de învățământ primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea;

 1. Legea nr. 16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese’,
 2. Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire Ia petiționare
 3. Legea nr,239-XVI din 13.1 1.2009 privind transparența în procesul decizional;

15. LegeaNr. 82 „din 25.05.2017 integrității

16. Legea privind accesul la informație;

17. Regulamentul privind comunic ąântręăąstituțiile de învățământ și massmcdia în cazurile care se referă Ia cop• i ișterului Educației nr. 60 din 07.02.2014;

18. Documente cu referire Ia c .

Primar: Condru Constantin