nhj jkj

Planul de dezvoltare

PRIMĂRIA COMUNEI  CHETRIŞ , RAIONUL FĂLEŞTI

 CONSILIUL  LOCAL  CHETRIŞ

                                                                                      Anexa nr.1

                                                                                                                             la decizia Consiliului local

__/___.1 din ___._______.2016

                                                                                                                              

                                                                      

                                               „Aprobat”

                                                          conform Deciziei Consiliului Local nr.___din ­­­­_______ 2017

                                                             ________________________, Zinaida Diaconu , primar

                                                                                     semnătura, ştampila

                                                    „Actualizat”

conform Deciziei Consiliului Local nr. ­___din ­­­­_______ 2017

                                                             ________________________, Zinaida Diaconu, primar

                                                                                     semnătura, ştampila

                                                    „Actualizat”

conform Deciziei Consiliului Local nr. ___din ­­­­______ 2018

                                                             ________________________, Zinaida Diaconu , primar

                                                                                     semnătura, ştampila

                                                    „Actualizat”

conform Deciziei Consiliului Local nr. ___din _____ 2019

                                                             ________________________, Zinaida Diaconu , primar

                                                                                     semnătura, ştampila

                                                    „Actualizat”

conform Deciziei Consiliului Local nr. ___din ______ 2020

                                                             ________________________, Zinaida Diaconu , primar

                                                                                     semnătura, ştampila

 

PLAN STRATEGIC

de dezvoltare social – economică

a comunei  Chetriş  pentru  anii 2016 – 2020

CHETRIŞ  2016

 

Biserica satului Chetriş cu Hramul Sfîntului Ierarh Nicolae – 22 mai

Rîuleţul Camenca  

Gimnaziul din s.Chetriş – edificiu reconstruit cu o istorie de peste 100 ani

( în 1904 aici s-a deschis scoală primară cu două clase )

 Instituţia preşcolară “ Muguraş ” – renovată în anul 2007 cu suportul FISM

 Generaţia tînără de chetrişeni – moment de creaţie

  Cuprins:

Introducere

 1. Profilul comunităţii
1.1 Denumirea, poziţia geografică a localităţii ……………………………………………..11-12
1.2 Descrierea APL …………………………………………………………………………12-13
1.3 Evaluarea infrastructurii locale (reţele edilitare, telecomunicaţii, reţele de transport, obiecte  de menire socială) ……………………………………………………………………      14-15
1.4 Istoricul localităţii …………………………………………………………………………16-17
1.5 Componenţa stratului antreprenorial…………………………………………………….17-18
1.6 Organizaţii neguvernamentale……………………………………………………………18
1.7 Specificul localităţii: relief, ape, clima, resurse naturale. Starea mediului ambiant …    .18-20.
1.8 Bănci comerciale, Asociaţii de Economii şi Împrumut……………………………………21
1.9 Mediu de informare………………………………………………………………………21
1.10 Turismul………………………………………………………………………………………………………….21-25

 

1.11 Proiectele implementate în comunitate ………………………………………………………………….25-26

 

1.12 Probleme stringente ale localităţii……………………………………………………….26-27.

 1. Planul strategic de dezvoltare a satului pentru anii 2016 – 2020

 

2.1 Viziunile dezvoltării comunei Chetriş  pînă în anul 2016………………………………27-29
2.2 Contradicţiile care afectează dezvoltarea comunei Chetriş  ….…………………………29-30
2.3 Direcţiile strategice de dezvoltare a comunei Chetriş  ..…………………………………30-32
2.4 Evaluarea mediului intern şi extern al comunităţii (SWOT) ……….……………………32-35
2.5  Planul de activitate pentru cinci ani ………………………………………………36

 

2.5.1 Direcţia strategică “Dezvoltarea infrastructurii sociale” …………………………36-42
2.5.2 Direcţia strategică “Dezvoltarea sectorului economic” …………………………………………..42-48
2.5.3 Direcţia strategică “Amenajarea comuintăţii şi protecţia mediului ambiant” …………48-56
2.5.4 Direcţia strategică “Dezvoltarea parteneriatului şi informarea comunităţii” …………..56-65
2.6  Planul de acţiuni pentru primul an …………………………………………………
 2.6.1 Direcţia strategică “Dezvoltarea infrastructurii sociale” …………………………65-69
 2.6.2 Direcţia strategică “ Dezvoltarea sectorului economic ” ………………………………………69 -72
 2.6.3 Direcţia strategică “Amenajarea comuintăţii şi protecţia mediului ambiant” ………72 -76
 2.6.4 Direcţia strategică “Dezvoltarea parteneriatului şi informarea comunităţii” …………76-82
 1. Analiza riscurilor

3.1 Monitorizare, evaluare şi audit ………………………………………………………..       82

3.2 Etapele de monitorizare ………………………………………………………………..83

 

 1. Indicatori ai programelor ……………………………………………………………… 84
 2. Anexe ………………………………………………………………………………………84 -88

 

 CUVANT INAINTE

Stimaţi cetăţeni,

Recunoaştem nevoia unei viziuni, a unei perspective pe termen lung pentru un viitor comun, in care să ne regăsim ca membrii ai comunităţii, care să ne motiveze şi să ne ghideze in stabilirea politicilor, priorităţilor de dezvoltare şi a acţiunilor care trebuiesc intreprinse, a programelor şi proiectelor prioritare pentru comunitatea noastră.

Inţelegem să valorificăm impreună, respectand principiile dezvoltării durabile resursele naturale, financiare, materiale, umane, tradiţiile in scopul unei dezvoltări susţinute, constante care să facă din comunitatea noastră una dintre cele mai frumoase şi mai confortabile.

Pentru ca comunitatea noastră să ajungă aşa cum ne dorim in 2020 , este necesar ca in decursul acestei perioade, să adoptăm acea strategie care poate să tranforme viziunea noastră de dezvoltare in realitate cu cele mai mici costuri.

Planul de dezvoltare al comunităţii 2016-2020 este un proiect iniţiat de Consiliul Local in colaborare cu alte instituţii din comunitate (şcoala, grădiniţă, oficiul medicilor de familie , biblioteca comunitară , reprezentanţi ai agenţilor economici din comunitate, societăţii civile, cetăţeni din comunitate, care are ca scop stimularea dezvoltării integrate şi armonioase a satului nostru.

Specificăm faptul că sursele de finanţare pentru proiectele propuse vor fi fondurile regionale, fonduri guvernamentale şi fondurile proprii ale beneficiarilor precum şi alte surse de finanţare.

Suntem conştienţi că numai prin concentrarea acţiunilor noastre pe aceste proiecte prioritare viziunea noastră comună şi obiectivele strategice stabilite vor putea fi atinse.

Primar,

Zinaida Diaconu

O comunitate performantă este rezultatul unei strategii reușit elaborată …

 INTRODUCERE

 Strategia de dezvoltare economică şi socială a comunei Chetriş pentru anii 2016-2020 a fost elaborată în scopul de a impulsiona procesul de dezvoltare a comunităţii, de a ghida efortul autorităţilor locale, sectorului asociativ, sectorului economic şi al cetăţenilor în soluţionarea problemelor comunitare prin construirea unui parteneriat comunitar eficient.

Strategia economică şi socială este un document complex, care are la bază documentele de programare:

locală – Strategia  de dezvoltare socio-economică a raionului Făleşti (2013 – 2020 ,

regională – Strategia de dezvoltare regională Nord 2010-2016,

naţională – Strategia Naţională de Dezvoltare ”Moldova 2020”; Strategia Naţională de Descentralizare (2012-2015)[1],

strategii sectoriale de dezvoltare – Strategia energetică a Republicii Moldova pînă în anul 2030[2],  Strategia Sectorială de dezvoltare a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 2012-2020[3], Strategia de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural din Moldva 2014-2020;

europeană – Strategia Europa 2020, Strategia de Dezvoltare Durabila a Uniunii Europene revizuită (2006).

 

Planul strategic de dezvoltare social-economica a comunei Chetriş a fost elaborat in mod participativ, prin implicarea reprezentanţilor tuturor grupurilor social demografice din comunitate. Participarea populaţiei la elaborarea planului strategic de dezvoltare social-economică va contribui la creşterea spiritului de iniţiativă a oamenilor din comunitate, la implicarea păturilor vulnerabile in procesul de luare a deciziilor şi la responsabilizarea comunitaţii pentru deciziile luate şi pentru intreg procesul de dezvoltare. Totodată, implicarea tuturor actorilor din comunitate va spori gradul de dezvoltare a parteneriatului în rezolvarea  problemelor comunitare.

 

Comitetul de Dezvoltare Locală (în număr de 25 persoane) a fost constituit pe baza propunerilor exprimate de cetăţeni, care au nominalizat lideri locali în care au investit încrederea pentru a-i reprezenta şi a le exprima doleanţele, astfel încît să fie acoperite toate domeniile de cuprindere a strategiei. Componenta finala a CDL a fost aprobată prin Dispoziţia primarului nr.38 b din 5.12.2015 „Cu privire la organizarea şi petrecerea seminarului de instruire şi elaborare a Planului Startegic de dezvolatare social econimic a satului pe o perioadă de 5 ani”.

Componenţa CDL:

Nr.d/o Numele, Prenumele Funcţia, instituţia
1 Zinaida Diaconu Primarul comunei Chetriş
2 Elena Ivanov Secretarul Consiliului local Chetriş
3 Angela Rusu Contabil – şef primăria Chetriş
4 Rodica Sacicov Specialist în problemele perceperii fiscale
5 Ivan Rotari Specialist pentru reglamentarea regimului funciar
6 Olesea Pantea Asistent social
7 Natalia Gherman Directorul gimnaziului Chetriş
8 Silvia Lupaşcu Şefa bibliotecii comunale ,
9 Ion Jornea Director SRL „ Gruprijor – Agro ”
10 Lidia Rusu Profesoară , consilier
11 Ioh Grosu Pensionar, consilier
12 Constantin Lupaşcu Student (profesor )
13 Oxana Logan Consilier local ( învăţătoare )
14 Liudmila Tăbîrţa Consilier , jurist
15 Mariana Cumpanici Profesoară
16 Lucia Ţurcanu Educatoare
17 Victoria Ghemu Director grădiniţa de copii
18 Ruslan Bistriţa Consilier , profesor
19 Dumitru Pascaru Conducător auto primărie
20 Eugen Margină Director IM
21 Sergiu Cumpanici Paznic primărie
22 Silvia Voitic Educatoare grădiniţă
23 Marina Usic Educatoare grădiniţă
24 Ana Roznovan Învăţătoare
25 Nina Chiriac Învăţătoare


Necesitatea strategiei pentru dezvoltarea comunităţii:

 • Stabilirea direcţiilor de dezvoltare economică, în conformitate cu posibilităţile şi potenţialul local şi în armonie cu dezvoltarea economică a ţării;
 • Planificarea proiectelor de investiţii, conform necesităţilor populaţiei din localitate;
 • Elaborarea şi aplicarea politicilor publice privind amenajarea eficientă a teritoriului;
 • Stabilirea politicilor publice de acţiune privind protejarea mediului;
 • Elaborarea şi aplicarea unor politici publice în domeniul social, care să asigure evoluţia pozitivă în domeniul demografic, fixarea şi dezvoltarea forţei de muncă locale;
 • Stabilirea politicilor publice de acţiune privind siguranţa populaţiei:

Planificarea strategică participativă a comunei Chetriş este inovativă pentru comunitate prin două elemente cheie relevante pentru acest proces: implicarea membrilor comunităţii la elaborarea strategiei de dezvoltare şi metode noi de facilitare a procesului, care asigură în mare măsură participarea cetăţenească.

S-a lucrat după metoda propusă de Simon Koolwijk, consultant al Institutului Afaceri Culturale din Olanda şi adaptată de către specialiştii Fondului de Investiţii Sociale din Moldova. Strategia de facilitare utilizată se bazează pe instrumente moderne de identificare a opiniei participanţilor: Metoda Discuţiei şi Metoda Fundamentală de Seminar.

Metoda Discuţiei a fost utilizată la facilitarea conversaţiei în grup şi a permis participanţilor de a-şi manifesta creativitatea şi aprofunda clarviziunea fiecăruia, de a împărtăşi experienţa personală şi de a extinde viziunea fiecăruia asupra subiectului, în final a permis atingerea consensului grupului şi consolidarea acestuia.

Metoda Fundamentală de Seminar a fost utilizată în cadrul seminarului de elaborare a planului strategic şi a permis concentrarea maximă a participanţilor pe idee, identificarea unui număr cît mai mare de opţiuni şi luarea deciziilor conştientizate şi acceptate de echipă.

Primul pas în procesul de planificare strategică a comunei Chetriş a fost stabilirea acordului iniţial cu comunitatea care nu este altceva decît o înţelegere cu factorii de decizie interni cu privire la efortul general orientat spre elaborarea strategiei. Importanţa implicării de la bun început a principalilor factori de decizie s-a manifestat prin sprijinul şi angajarea ulterioară – oferirea de informaţii vitale pentru efortul de planificare – cine trebuie implicat, legitimare, evaluare, buget, spaţiu de întrunire.  Astfel la prima întrunire s-au identificat persoanele cu autoritate şi competenţe diverse din comunitate, s-a convenit asupra momentelor organizatorice, rolul de iniţiator şi lider al procesului de planificare strategică şi l-a asumat primăria comunei Chetriş.

La următoarea etapă s-a evaluat mediul intern al comunităţii, folosindu-se abordarea dezvoltării în evoluţie. S-a utilizat metoda focus-grupului pentru a identifica multitudinea de probleme ale comunităţii şi actorii sociali competenţi în rezolvarea lor, s-au colectat date statistice despre comunitate pentru a evalua posibilităţile acesteia.

Aceste două etape au permis de a pregăti comunitatea pentru procesul de elaborare a proiectului planului de activitate pentru o perioadă de 5 ani. Aceasta s-a realizat în cadrul unui atelier de planificare strategică cu o durată de 4 zile.

Elaborarea proiectului planului de activitate a fost abordat prin prisma viziunii succesului, aceasta asigurînd atitudinea pozitivistă a participanţilor la atelier şi stabilind puncte clare de orientare şi tendinţe de dezvoltare.

Desfăşurarea atelierului de planificare a inclus 4 sesiuni de lucru. Prima sesiune a fost dedicată discuţiei privind determinarea perspectivelor de dezvoltare ale comunităţii pe o perioadă de 5 ani, fiind definite viziunile membrilor comunităţii vizavi de viitorul satului Zăluceni.

În sesiunea a doua s-au identificat problemele şi obstacolele ce ar putea împiedica dezvoltarea dinamică a satului şi s-a evaluat mediul intern şi extern al comunităţii. Avantajele şi dezavantajele au fost evaluate în mod realist, la aprecierea oportunităţilor şi pericolelor s-a pus accent pe interesul şi posibilităţile altor comunităţi, agenţi economici, structuri de stat de a contribui la dezvoltarea satului, precum şi la momentele negative care vin din afara comunităţii şi asupra cărora comunitatea locală nu poate interveni, sau într-o măsură foarte mică poate contribui la diminuarea acestora.

Sesiunea a treia a inclus identificarea acţiunilor concrete ce ar putea diminua sau înlătura obstacolele identificate şi de a fortifica avantajele comunităţii.

În sesiunea a patra, utilizînd rezultate primelor trei sesiuni, s-a elaborat proiectul planului de activitate pentru 5 ani şi planul de acţiuni pentru primul an de activitate. La această etapă s-a ţinut cont de necesitatea conexiunii între planul strategic şi alte planuri existente în comunitate – programele administraţiei publice, ale instituţiilor sociale – astfel, aceste acţiuni (programe de instruire, educaţie, culturale reparaţii curente, alte activităţi devenite tradiţionale) au fost luate în consideraţie, dar n-au fost incluse în planul de activitate.

Şi la etapa iniţială, şi de-a lungul întregului proces de planificare strategică s-au discutat în profunzime principiile planificării strategice, acest lucru fiind necesar pentru asigurarea compatibilităţii între abordările noi ale procesului de planificare strategică participativă şi deprinderile tradiţionale, bazate pe metode administrative, pe principiul „acţiune după indicaţie”.

În procesul de lucru s-a contat pe participarea substanţială a tuturor cetăţenilor reieşind din interesul tuturor membrilor comunităţii pentru comunitate în ansamblu.

În planul strategic s-au inclus acţiuni de mobilizare a cetăţenilor, de promovare a schimbărilor de atitudine faţă de valorile comunitare. Echipa de elaborare a planului şi-a asumat angajamente de a iniţia implementarea activităţilor planificate, constituind nucleul unui consiliu coordonator al realizării strategiei.

În acest context prima activitate de sensibilizare a membrilor comunităţii a fost punerea în discuţie cu întreaga comunitate a proiectului elaborat şi organizarea audierilor publice. Această formă a consultărilor publice  a fost eficientă prin numărul mare de participanţi, oferind publicului posibilităţi să comenteze asupra prevederilor planului.

A finalizat procesul de elaborare a planului strategic cu activităţi de legitimare a acestuia: punerea în discuţie la şedinţa consiliului local şi adoptarea lui. Astfel prin decizia nr. ___/__ din ___ _____ 2016  strategia de dezvoltarea a comunităţii pînă în anul 2020 a fost pusă în aplicare.

Prezentul plan de dezvoltare reprezintă cadrul legal pentru iniţierea şi implementarea unor proiecte de dezvoltare durabilă a comunităţii, ce vor putea fi duse la indeplinire nu doar de către autorităţile locale, ci de către toţi membrii comunităţii, utilizând posibilităţile de finanţare locale şi externe.

În acest context Consiliul Local îsi propune următoarele obiective generale pentru dezvoltarea economico – socială a comunei în perioada 2016 – 2020:

 • Ridicarea standardului de viaţă al locuitorilor comunei.
 • Sprijinirea dezvoltării economice prin promovarea parteneriatului public-privat si crearea de oportunităţi si facilităţi atractive pentru potenţialii investitori autohtoni sau stră
 • Promovarea unei agriculturi performante si revigorarea spaţiului rural.
 • Dezvoltarea si diversificarea serviciilor publice oferite cetăţ
 • Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii fizice si a celorlalte utilităţi publice.
 • Protecţia mediului înconjurător, dezvoltarea si reabilitarea infrastructurii de mediu.
 • Valorificarea potenţialului turistic local.

Materializarea activităţilor, planificate în Direcţiile strategice vor duce la realizarea următoarelor obiective specifice:

 • Dezvoltarea mediul de afaceri.
 • Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de educaţie.
 • Protecţie social a persoanelor dezavantajate.
 • Perfectarea servicilor medicale.
 • Agricultura si dezvoltare rurală.
 • Turism
 • Infrastructură si gospodărie comunală.
 • Protecţia mediului înconjură
 • Păstrarea valorilor, cultura, culte, tradiţii.
 • Integrare europeană.

PARTEA I.       Profilul comunităţii

 • Denumirea, poziţia geografică a localităţii
Denumirea localităţii: Comuna Chetriş , raionul Făleşti

 

 

Poziţia geografică:

 

Satul Chetriş este situat pe râuleţul Camenca , afluent al  rîului Prut , la 27 km de or. Făleşti, la 53 km or. Bălţi ţi 167 km pînă la Chişinău, 29 km de staţia de cale ferată Făleşti. La Nord satul este mărginit de teritoriul satului Moara Domnească , raionul Glodeni , la Sud – s. Călineşti , raionul Făleşti , la Vest –  hotarele Republicii Romania , judeţul Botoşani , comuna Tabăra , la Est – teritoriul  satul Viişoara raionul Glodeni . Satul Chetriş este traversat de traseul Republican Chişinău – Făleşti – Costeşti . Distanţa până la punctul vamal Costeşti Stânca este de 46 km., pănă la punctul vamal  Sculeni – 40 km .

 

Satul Chetrişul  Nou este situat la 7 km de satul Chetriş în centrul terenurilor agricole ale comunei  , la 34 km de or. Făleşti, la 60 km or. Bălţi şi 174 km pînă la Chişinău, 36 km de staţia de cale ferată Făleşti. La Nord satul este mărginit de teritoriul satului Moara Domnească , raionul Glodeni , la Sud – s. Logofteni , raionul Făleşti , la Vest –  satul Chetriş , raionul Făleşti , la la Est – teritoriul  satul Ciuciulea , raionul Glodeni . Satul Chetriş Nou  are legătură cu satul Chetriş printr-un drum de ţară , care traversează terenurile agricole ale comunei .

 

 

Suprafaţa totală: Fondul funciar total constituie 11844 ha, inclusiv:

–          Teren proprietate a satului – 116 ha

–          Teren proprietate privată – 671 ha

–          Pădure (fîșii forestiere) – 3,65 ha

 

 

N/o Criteriu Descriere Unitate de măsură
Suprafaţa agricolă 971 din care :

–     arabil 671

–     păşuni 222

–     livezi 67

–     vii 18

ha
Suprafaţa cultivată –     porumb- 180

–     cartofi -10

–     legume -10

–     grâu/secară 210

–     floarea soarelui  -160

 

ha
Producţia agricolă vegetală –       porumb-540

–       cartofi – 200

–       legume – 140

–       grâu -630

–       pomi fructiferi- 1340

–       poamă – 36

–       floarea soarelui – 480

 

tone
Numărul de animale –       bovine – 157

–       porcine – 270

–       ovine -305

–       caprine – 180

–       cabaline – 80

–       păsări -4000

 

unit.

 

 

Tabloul demografic general:

 

Conform datelor statistice din 2015, populaţia comunei Chetriş numără – 1601 locuitori. Majoritatea absolută a locuitorilor sunt moldoveni, dar sunt şi ucraineni, ruşi , bulgari , găgăuzi . Toţi locuitorii sunt de religie ortodoxă.

 

Vîrsta  

Total

Populaţie stabilă Plecaţi peste hotare
Bărbaţi Femei Bărbaţi femei
0-6 ani 176 92 75 5 4
7-17 ani 301 145 140 7 9
18-25 ani 155 66 68 12 9
26-62 ani 793 345 424 17 7
63-80 ani 145 70 71 2 2
81 şi peste 31 15 16 0 0
TOTAL 1601 733 794 43 31

 

 

Infrastructura fizică: În localitate nu există cale ferată, distanţa pînă la calea ferată este de 29 km (St.Făleşti ).

Lungimea totală a drumurilor este –  12,87 km : din ele asfaltate –  2,0  km  –  drum de importanţă  naţional  traseul Chişinău – Costeşti – Stinca  ; pietruite , varianta albă – 0  km

 

Primarul satului DIACONU ZINAIDA  – activează în calitate de primar timp de 1 an. Este la primul mandat . Studii superioare, specialitate – metodica învăţămîntului primar .

 • Descrierea APL

Administraţia publică locală Chetriş este reprezentată de un personal competent, cu o bogată experienţă în domeniu.

Autorinăţile administraţiei publice locale sunt:

 • Consiliul Local ca autoritate deliberativă
 • Primăria ca autoritate executivă.

Consiliul Local a fost ales la alegerile locale din 2015, este compus din 11 consilieri.

Componenţa Consiliului Local:

 1. COVAŞNIUC Tatiana – profesoară gimnaziu ;
 2. BISTRIŢA Ruslan , profesor Liceul Teoretic Călineşti ;
 3. GROSU Ion – pensionar ;
 4. JORNEA Ion –director SRL „Gruprijor – Agro ”;
 5. IVANOV Igor – inginer mecanic ;
 6. MAMAI Oleg – felcer  URGENŢA Făleşti ;
 7. MORCOV Vasile – director IMSP CS Chetriş ;
 8. PACICOVSCHI Vadim  – silvicultor  ;
 9. TABĂRŢA Liudmila – jurist;

.                  10.RUSU Lidia – profesoară gimnaziu

11.LOGAN Oxana – învăţătoare  gimnaziu

Funcţionarii primăriei Chetriş :

 1. DIACONU Zinaida –  Primarul comunei Chetriş
 2. IVANOV Elena –  Secretarul  Consiliului local
 3. RUSU Angela – Contabil – şef  primăria
 4. SACICOV Rodica – Specialist în problemele perceperii fiscale
 5. ROTARI Ivan –  Specialist pentru reglementarea regimului funciar

BUGETUL LOCAL anul 2015 , anul 2016

Anul 2015  :

Venituri – 1 588,8 mii lei.

Cheltuieli: – 1 585,8  mii lei

Nr. d/o Denumirea grupelor Mii lei
1 Aparatul administrativ 420,3
2 Gradiniţa de copii 903,2
3 Contabilitatea centralizată 27,2
4 Biblioteca comunală 64,0
5 Măsuri culturale 10,0
6 Amenajarea teritoriului 15,0
7 Proiect apă- canalizare 46,9
8 Deserviciul primăriei 83,1
9 Fondul de rezervă 15,1
10 Alte cheltuieli 1,0
  TOTAL cheltuieli 1 588 , 8

Anul 2016 :

Venituri – 1 745 ,7 mii lei.

Cheltuieli: – 1 745 ,7  mii lei

Nr. d/o Denumirea grupelor Mii lei
1 Aparatul administrativ 511,0
2 Gradiniţa de copii 944,7
3 Contabilitatea centralizată 28,9
4 Biblioteca comunală 64,2
5 Măsuri culturale 15,0
6 Amenajarea teritoriului 72,9
8 Deserviciul primăriei 92,4
9 Fondul de rezervă 16,6
  TOTAL cheltuieli 1 745 , 7

1.3.Evaluarea infrastructurii locale (reţele edilitare, telecomunicaţii, reţele de transport, obiecte de menire socială)

Reţele edilitare

Este elaborat proiectul de gazificare a satului Chetriş cu conectarea tuturor  instituţiilor social- economice  la sursă (  gimnaziul , grădiniţa de copii , centrul medicilor de familie  , biserica, primăria , agenţţi economici : SRL „GRUPRIJOR – AGRO ” , I.I.”BOTNARI ”) Este în derulare implementarea proiectului „Alimentarea cu apă , evacuarea şi epurarea apelor uzate din s.Chetriş , raionul Făleşti . ( Etapa I – Apeduct  se finisează  şi pînă la finele anului va derula  Etapa II Canalizare)  cu susţinerea Fondului Ecologic Naţional  cu conectarea tuturor  instituţiilor social- economice  la sursă de apă  (  gimnaziul , grădiniţa de copii , centrul medicilor de familie , , biserica, primărie , agenţi economici ,…. ).

Telecomunicaţii: reţeaua telefonică, acoperirea cu telefonie mobilă

La reţeaua telefonică a Î.S. „Moldtelecom” sunt abonate 371( 350 – telefonie fixa , 20 – radiotelefon ) de gospodării din 525 locuibile în rest majoritatea dispun de telefonie mobilă. În 2006 a fost  reconstrută reţeaua de telefonizare cu modernizarea staţiei de telefoane. Acest fapt a permiş majorarea numărului abonaţilor. Acoperirea cu telefonie mobilă este bună . In anul 2006  a fost construită  staţia de telefonie mobilă I.S. „Moldtelecom ”.. Satul Chetrişul Nou nu este telefonizat. Legătură telefonică este posibilă numai prin telefonie mobilă . De calculatoare dispun 190 de locuitori dintre care 170 au acces la internet, instituţiile social economice ( gimnaziu , grădiniţa de copii , primăria , biblioteca publică , centrul medicilor de familie , oficiul poştal ) sînt conectate la internet .

Reţele de transport

Rută funcţională auto de maxi-taxi tranzit ţi viciversa  pe traseul  Chetriş  – Făleşti – Chişinău,

zilnic prin comuna Chetriş circulă transportul public de pasageri  conform rutelor  tranzit :

Costeşti – Chişinău la orele  4.15

Cobani – Chişinău la orele  6.00

Ciuciulea – Chişinău la orele 6.20

Viişoara – Chişinău la orele  12.15

Balatina – Chişinău la orele  13.30

Chişinău – Glodeni la orele  14.10

Rută funcţională de maxi-taxi pe traseul Chetriş – Făleşti şi Făleşti –Chetriş  două ture  : 7.45 şi 11.45  şi ruta  : Chetriş – Chişinău  la orele  5.20 şi viciversa

Servicii de asistenţă socială

În comunitate activează  pe lîngă primărie  un asistent social comunitar şi un lucrător social . La deservirea lucrătorului social sînt 6 persoane singuratice în etate , care necesită sprijin în activităţile cotidiene de zi cu zi . 28 persoane . Activitatea asistentului social comunitar este un adevărat colac de salvare în depăşirea  situaţiilor  de mare dificultate  pentru    28 familii –  beneficiari de ajutor material  , 53 familii – beneficiari de ajutor social  ,  60 – familii beneficiari de ajutor pentru perioada rece a anului . În perioada 2013 – 2015  în conlucrare cu  OOCB „ Holaland – Help ”  cu sediul în or.Bălţi a fost acordat  acordat ajutor material  70  familii social – vulnerabile din comună Chetriş  care a constat în 2 tone de îmbrăcăminte  , produse alimentare .

Numărul şi tipul obiectelor de menire socială

În comuna Chetriş activează următoarele obiecte de menire social-culturală:

 1. Gimnaziul Chetriş . Capacitatea totală 100 locuri, în anul de studii 2015-2016 numărul elevilor a fost de 156 ( activitatea  se desfăşoară  în două schimburi ) . În anul 2014-2015 şcoala a fost reparată capital : a fost schimbate uşile , ferestrele  şi acoperişul cu suportul bugetului şcolii  care se află la autogestiune şi consiliului raional Făleşti , costul microproiectelor a constituit  547388,72 lei. Sunt angajaţi 17  profesori.
 2. Grădiniţa de copii Chetriş . Capacitatea 80 locuri, la moment frecventează grădiniţa 62 de copii.  . Starea tehnică a clădirii este bună . În anul 2007 grădiniţa a fost reparată capital cu suportul FISM , costul microproiectului a constituit 908 000 lei.
 3. Biblioteca publică. Este amplasată în fosta  incintă a primăriei, dispune de 3 camere, nu este sală de lectură, fondul de carte este învechit, în ultimii ani parţial a fost completat. Este angajată o persoană. În anul 2015 a fost implementat microproiectul „ NOVATECA ” cu suportul căreia a fost dotată cu trei calculatoare  şi  tehnică performantă : xerox , scaner, printer, fax  , a fost conectată la Internet .
 4. Centrul de Sănătate Chetriş . Este amplasat într-o clădire separată, a fost reparată capital în anul 2004 cu suportul FISM , activează 2 medici de familie şi 7 asistente medicale.Funcţionează staţionarul de zi cu laborator şi cabinet fizioterapeutic .  Este dotată cu tehnică de calcul şi conexiune Internet .Starea tehnică a clădirii este foarte bună
 5.  Oficiul poştal. Este amplasat în încăpere separată , împreună cu staţia telefonică  sunt angajate 2. persoane. Starea tehnică a clădirii este satisfăcătoare, deserveşte 265 pensionari şi invalizi totodată şi toţi locuitorii satului.
 6. Biserica ortodoxă   În sat funcţionează biserica ortodoxă  Sfîntul Ierarh Nicolae construită în anul 1867 cu hramul Bisericii „ Sfintul Nicolae ” sărbătorit  pe 22 mai , aprobat prin Decizia consiliului comunal nr.05 /05 din  21 august 2004 , unde au posibilitatea de a merge la bisierică toţi creştinii ortodoxşi.  În anul 2012 a fost implementat un microproiect „Amenajarea terenului  adiacent bisericii şi a două fîntîni publice ” în sumă de 120 mii lei finanţat de Fondul Ecologic Naţional . Datorită lui a fost amenajată curtea bisericii  :  a fost montat trotuarul , sădiţi copaci , arbuşti , flori   , construit  o porţiune de gard , construită o masă  şi scaune sub acoperiş  , veceu …. )

Activităţi culturale:

 • Hramul satului, la data de 22 mai ,cînd se sărbătorește Sfîntul Ierarh Nicolae în numele căruia este sfințită biserica din sat . Sărbătoare începe cu serviciul divin în biserica satului  la care participă populaţia comunei , personalităţile notorii ale satului ,primarul ,  consilierii locali , după masă este organizată  o programă bogată în numere artistice şi competiţii sportive care se încheie cu hora  satului .
 • Fesrivalul Festivalul prieteniei este organizat de Gimnaziul Chetriş în parteneriat cu Primăria s. Chetriş,Asociaţia „Vent d’Est”, Ţurcanu Victor(proprietar de teren unde are loc festivitatea ) pentru toţi copiii şi tinerii din instituţiile preuniversitare din Republica Moldova,doritori să participe,precum şi persoane de vîrstă mai înaintată. Festivalul se desfăşoara în două zile .  În prima zi  este organizat  Concursul cîntecului francez  şi Tradiţii şi obiceiuri populare din zona Prutului de Mijloc. A doua zi   doritorii de a face excursii pe locurile turistice din zonă ( Zimbrărie, Ţara Bîtlanilor, Suta de Movili, Peştera de la Buteşti, Mănăstirea Tureatca, Bazinul  Stînca- Costeşti,Movila funerară din Chetriş( mileniul  IV-III ÎH) şi au la dispoziţie transport, primesc   gratuit un ghid din grupul profesorilor gimnaziului .

1.4 Istoricul localităţii

     Harta topografică „Republica Moldova ” ( Kiev 1998 ) ne arată o  salbă de sate mai mari şi mai mici , înşirate ca nişte mărgele  frumoase pe-un fir de drum , care , de fapt , e o magistrală auto destul de bună , de-a lungul Prutului , în jos , şi care de la Cobani pînă la Pruteni se ţine ceva mai departe de valea inundabilă a rîului – frontieră . Tîmp de două secole şi jumătate ale fiinţării sale Chetrişul de astăzi a mai fost şi Chetroasa , şi Chetros  , şi Pietriş , stă şi el în această „salbă” după Moara – Domnească , atrăgînd spre sine şi un şir de case din Călineşti .Lîngă Chetriş , pe malul stîng al r.Camenca , specialiştii au dat peste o vatră de sat părăsit din prima jumătate a mileniului IV î.Hr.. în sec. X-IX Î.Hr. şi în sec.IX – XII d.Hr.

Satul Chetriş apare menţionat documentar în 1772 – 1773 cu 23 curţi , apoi iar dispare din atenţia textelor scrise . În anul 1803  se află în posesia Mănăstirii Cetăţuia. În 1812 – 1813  avea biserică de nuiele , unsă cu lut , făcea parte din judeţul Iaşi.În 1814 aici îşi afla refugiul preotul Matvei Sinchevici , care , văduv , fugise din s.Cuconeşti cu fiica sa de 5 ani şi numai cu nişte desagi.

În 1817 avea deja 40  gospodării ţărăneşti  , în 1830  avea deja 64 de curţi . Peste zece ani creşte pînă la 83 de case cu 396 de suflete ( 191 bărbaţi şi 205 femei )  aşa îl prezintă listele de localităţi ale Imperiului Rus ( Sankt –Petersburg , 1861 ) – Chitriş , sat mănăstiresc pe r.Camenca , situat la 42 verste de Bălţi .

În 1876 Mănăstirea Sfîntul Mormînt avea aici 373 desetine de pămînt .În 1905  Filip , fiul preotului Grigore Moşneaga din Chetriş  absolveşte Seminarul  Teologic din Chişinău  şi mai capătă  pămînt şi ţărani  – în 1892 ei lucrau  722 desetine .

În 1902 se deschide aici  şi o şcoală de alfabetizare.În 1910  era deja o localitate mare – 132  de gospodării , 937 locuitori .Funcţiona şcoală parohială. Dicţionarul  statistic al Basarabiei din anul 1923  atestează Chetrişul cu 280  de case , cu 786 de locuitori . Satul avea moară  de apă , şcoală primară , 2 cîrciume .Înstutuţia română „ Casa Noastră ” mai împroprietăreşte 176 de locuitori cu 656 ha de pămînt şi  în anul 1933 satul numără 1134 locuitori .  La numărătoare din 10 noiembrie 1940  în liste figurează 1078 de oameni: 1058 români  moldoveni , 13 ucraineni şi 7 ruşi .

În războiul din 1941 – 1945  au căzut în lupte 42 bărbaţi . Mulţi săteni au murit în anii foametei din 1946 – 1947 . Apoi au urmat deportările . La 1 august 1949 satul rămase cu 963 locuitori . Sa format colhozul „ Stalin ” . În 1956 în Chetriş apare un mic spital rural .

Recensămînturile din 1979 şi 1989 înregistrează 1468  şi respectiv  1460  de locuitori .

În anul 1996  în satul Chetriş a fost organizată Cooperativa agricolă de producere „Camca”. Suprafaţa de teren arabil de care dispunea gospodăria a fost de 850 ha, inclusiv teren arabil 798 ha, plantaţii multianuale 52 ha (inclusiv livezi 52 ha). Activitatea de bază a cooperativei a fost creşterea culturilor agricole: cerealiere, floarea soarelui, sfecla de zahăr, tutunul şi legumele. Gospodăria agricolă nu a avut legături comerciale externe, realizarea producţiei şi procurarea materialelor necesare efectuindu-se prin intermediul organelor de stat specializate.

În anul 1997, conform obiectivelor programului „Pământ”, a Codului funciar şi a altor legi a Republicii Moldova, ţăranii şi alte categorii de cetăţeni au fost împroprietăriţi cu pământ şi alte bunuri ale gospodăriei agricole. Astfel, 150 cetăţeni au format gospodării ţărăneşti , 520 ha de  cote de pământ sînt arendate de SRL „Gruprijor – Agro ”.  În noiembrie 2000  satul avea 1457 locuitori , care veţuiau în 618 gospodării , o clinică de sector , un bar , o carieră de nisip

Astăzi SRL „Gruprijor – Agro”  este cel mai important agent economic local.. Numărul scriptic anual de lucrători – 50 persoane. Anual produce culturi agricole în volum de peste 3,2 -3,5 mln. lei. Culturile de bază constituie: grâu de toamnă, orz de primăvară,  orz de toamnă , flarea soarelui . Culturile de grupă I ocupă peste 400 ha. Anual sunt însămânţate cu floarea soarelui peste 150 ha . Suprafaţa livezilor a crescut  62 ha .Baza tehnică este satisfăcătoare. În ultimii ani  gospodăria a investit peste 2 milioane lei pentru procurarea tehnicii noi : combină , 2 tractoare marca MTY – 892 , două cultivatoare ,semănătoare  , trei pluguri , utilaj pentru moară de grîu , utilaj pentru brutărie . Sînt în curs de dare în exploatare  moara şi brutăria . A  amenajat o sală  pentru diferite festivităţi şi un disco – bar . Indicii anuali obţinuţi de către SRL „ Gruprijor – Agro ”  sunt medii pe raion.

Satul Chetrişul – Nou , parte integrală a comunei Chetriş  a fost atestat pentru prima oară la 29 august 1835 . Destinul acestui sat nu a fost tocmai fericit . Situat pe malul unui pîrîiaş fără nume , mai bine zis al unei  rîpe cu un fir de apă , care ba apare , cînd plouă , ba dispare ., cînd se lasă zile dogorîtoare , dar , oricum  , adună în calea ei scurtă către riuleţul  Camenca   2 mici heleştee . Într-un document din Arhiva Naţională a Republicii Moldova  este pomenit cu denumirea Chetroş Odaia , adică Odaia Chetroş , silişte  alăturată  satucului Chetroş, denumire veche a Chetrişului de azi . Moşie stăpînită de Mănăstirea Sf.Sava din Iaşi , se aflau  5 bărbaţi, provizoriu supuşi austrieci. În anul 1979 şi 1989 îl atestează cu 14 locuitori şi respectiv 2 locuitori. . Astăzi localitatea Chetrişul Nou   are o singură casă , unde locuiesc pe timp de vară  copii şi nepoţii ultimului cetăţean al satului Chetrişul Nou ,veteranul Grosu Nicolae , care a decedat la 14.04.2014  la o vărstă de aproape 94 ani. Distanţa de la Călineşti  – 12 km ,  de la Chetriş – 7 km , drum de ţară şerpuind pe moşiile satului .

Cronologie:  

 1772 – 1773 cu 23 curţi ;

1803  se află în posesia Mănăstirii Cetăţuia

1812 – 1813  avea biserică de nuiele , unsă cu lut , făcea parte din judeţul Iaşi.

1814 aici îşi afla refugiul preotul Matvei Sinchevici

1817 avea deja 40  gospodării ţărăneşti  ,

1830  avea deja 64 de curţi .

1840 creşte pînă la 83 de case cu 396 de suflete ( 191 bărbaţi şi 205 femei )

1876 Mănăstirea Sfîntul Mormînt avea aici 373 desetine de pămînt .

1892  se  lucrau  722 desetine .

1905  Filip , fiul preotului Grigore Moşneaga din Chetriş  absolveşte Seminarul  Teologic din Chişinău  şi mai capătă  pămînt şi ţărani  .

1902 se deschide aici  şi o şcoală de alfabetizare.

1910  era deja o localitate mare – 132  de gospodării , 937 locuitori .Funcţiona şcoală parohială. 1923  se  atestează Chetrişul cu 280  de case , cu 786 de locuitori . Satul avea moară  de apă , şcoală primară , 2 cîrciume .

1933 satul numără 1134 locuitori.

1940  în liste figurează 1078 de oameni: 1058 români  moldoveni , 13 ucraineni şi 7 ruşi .

1941 – 1945  au căzut în lupte 42 bărbaţi .

1946 – 1947 Mulţi săteni au murit în anii foametei. Apoi au urmat deportările .

1 august 1949 satul rămase cu 963 locuitori . Sa format colhozul „ Stalin ” .

1956 în Chetriş apare un mic spital rural .

1979 recensămîntul înregistrează  1468 locuitori

1989  recensămîntul înregistrează 1460  de locuitori

1996  în satul Chetriş a fost organizată Cooperativa agricolă de producere „Camca”.

2000  satul avea 1457 locuitori

2003 se organizată SRL  „ Gruprijor – Agro  ” .

 • Componenţa stratului antreprenorial

În comunei Chetriş sectorul  antreprenorial este reprezentat de către 8 agenţi economici:

 

N/o Denumirea înterprinderii Anul constituirii Domeniul de activitate/servicii Numărul de angajaţi
SRL „GRUPRIJOR –AGRO ”; 2003 Agricultură – comerţ 50
I.I.  „Botnari”

 

2000 Magazin bar 7
I.I. „Tomaş Eduard”

 

2003 Magazin mixt 3
SRL „ Danichitandri ” 2015 Magazin mixt 2
MoldTelecom, 2004 Servicii informaţionale : telefon , internet 1
Oficiul Poştal 1960 Deservirea populaţiei 2
Deţinător de patentă Sacicov Rodica , 2010 Vînzări cu amănuntul 1
Deţinător de patentă Cimbriciuc Raisa 2015 Vînzări cu amănuntul 1

Principalele restrângeri ale agenţilor economici din  agricultură sunt următoarele:

 • Lipseşte piaţa de desfacere bine determinată şi planificată. Ca rezultat, producătorii agricoli nu au unde îşi realiza produsele obţinute.
 • Procesul de creditare a producătorilor agricoli este foarte anevoios şi îndelungat.
 • Preţurile la motorină şi piese de schimb sunt exegerate.

1.6.Organizaţii neguvernamentale

Sectorul asociativ este la un nivel incipient de dezvoltare, fiind reprezentat numai prin Asociaţia Părinţilor şi Pedagogilor din s. Cheriş şi Organizaţia Obştească  „ Chetriş ”.

Asociaţia Părinţilor şi Pedagogilor din s.Chetriş a fost creată în anul 2004 cu scopul de a contribui la dezvoltarea socială a comunităţii. Scopurile  ei sînt : activizarea şi dezvoltarea comuntăţii prin elaborarea şi implementarea diferitor programe social – economice şi culturale , asigurarea durabilităţii  gimnaziului .Pe perioada ei de activitate  au fost realizate următoarele măsuri : Construcţia unei fîntîni pe teritoriul gimnaziului , a fost reparat capital  acoperişul şcolii şi acoperit cu ţişlă metalică  şi schimbate uşile şi ferestrele  .

Organizaţia Obştească  „Chetriş” este o organizaţie a părinţilor şi educatorilor  grădiniţei de copii „ Muguraş” . În perioada de activitate au fost realizate următoarele acţiuni cu impact comunitar: implementarea microproiectului de reparaţie capitală a grădiniţei de copii , asigurarea cu inventar moale, asigurarea cu mobilier, amenajarea terenului de jocuri , procurarea echipamentului tehnic, concursuri şi diverse activităţi de antrenare a copiilor . Organizaţia a fost înregistrată la nivel local în anul 2005.

1.7. Specificul localităţii: relief, ape, clima, resurse naturale. Starea mediului ambiant

 1.7.1.Relieful:

Conform raionării geomorfologice terenurile comunei Chetriş fac parte din microforma de relief numită Lunca Prutului , din zona naturală de luncă  cu vegetaţia şi lumea animală respectivă.

Teritoriul reprezintă un relief ondulat.

Apele freatice pe cumpene şi pe versanţi se află la adîncime medie, în zona de protecţia a rîilui Camenca şi riului Prut – la  adîncime mică .

Teritoriul comunei Chetriş se caracterizează cu o climă moderată continentală, cu iarnă scurtă şi comparativ caldă, cu vară lungă şi călduroasă. Cantitatea anuală de precipitaţii este de 450-500 mm.

Teritoriul satului se află în zona de silvostepă, în păduri creşte stejarul, teiul, arţarul, frasinul.

1.7.2.Reţeaua hidrografică:  

Apele freatice pe cumpene şi pe versanţi se află la adîncime medie, în zona de protecţia a rîilui Camenca şi riului Prut – la  adîncime mică .

În comună există  113 de fîntîni de mână, calitatea apei în acestea nu corespunde tuturor cerinţelor faţă de apa potabilă. Hotarul satului cît şi a raionului , ţării  cu satul Tabăra , judeţul Iaţi  , România este rîul Prut cu ape curate   datorită faptului că în perioada sovetică  nu au fost construite fabrici , uzine pe malurile lui . Barajul Costeşti – Stănca  se află la distanţa de aproape 70 km . Rezezvaţia Naturală  de Stat  „ Pădurea Domnească ” este  despărţită de sat  prin  rîuleţul Camenca  .

 1.7.3.Clima:

Teritoriul comunei Chetriş se caracterizează cu o climă moderată continentală, cu iarnă scurtă şi comparativ caldă, cu vară lungă şi călduroasă. Cantitatea anuală de precipitaţii este de 450-500 mm.

1.7.4.Resurse naturale :

Teritoriul satului se află în zona de silvostepă, în păduri creşte stejarul, teiul, arţarul, frasinul. Pădurile comunei Chetriş ţint parte componentă a Rezervaţiei Naturale de Stat „ Pădurea Domnească ”

1.7.5.Comori ale naturii :

Comunitatea are multe si frumoase comori naturale, numeroase zone cu peisaje sălbatice, colţuri de natură adevărată, puţin modificate de om. Natura e mai consecventă si mai darnică aici decat in alte părţi, si aceasta datorită nu numai tezaurului naţional, pe care l-am avut, dar si unei gospodăriri mai judicioase.

1.7.6.Starea mediului ambiant

Există poligon de deşeuri autorizat în jurul căruia este planificat plantarea unui gard verde şi a unui dig de protecţia pentru stoparea scurgerilor de impurităţi în rîuleţul Camenca după ploile mari . Starea sanitară a satului mai este afectată de atitudinea şi cultura joasă a unor locuitori faţă de depozitarea deşeurilor.  Sîntem la început de cale în organizarea activităţii Intreprinderii Municipale „ CHETRIŞ – SERVICE ” care a fost   fondată la 12.11.2015 prin Decizia consiliului local. În timpul cel mai apropiat sunt preconizate activităţi de montare a tomberoanelor , containerelor pentru colectarea separată a deşeurilor.

 1.8 Bănci comerciale. Asociaţii de Economii şi Împrumut 

Pe teritoriul satului  la moment nu activează filiale sau reprezentanţe ale băncilor comerciale.

 • Mediu de informare

Informarea locuitorilor are loc prin mijloacele tradiţionale: mass media naţionale – presa, televiziunea naţională, radioul naţional, există publicaţia raională  „ PATRIA  MEA  ” – publicaţie periodică a Consiliului  raional Făleşti , fondată îla 20 noiembrie 2003 care apare o dată în sîptîmînă Conform informaţiei oferite de oficiul poştal 212 persoane sunt abonate la ziare şi reviste. În Noiembrie 2015 a fost fondat de Consiliul Raional Făleşti un post de radio  pe lîngă Consiliul Raional . Pănă la moment activează prin pagina WEB  , dar se duc tratative de a obţine  frecvenţă radio  naţional . De calculatoare dispun 190 de locuitori dintre care 170 au acces la internet, instituţiile social economice ( gimnaziu , grădiniţa de copii , primăria , biblioteca publică , centrul medicilor de familie , oficiul poştal ) sînt conectate la internet . 30 % gospodării au conectare la Internet .

Turismul Chetriș-Suta de movile-30km 

„O Sută de Movile” prezintă un peisaj de o mare valoare ştiinţifică şi estetică. Unii savanţi au remarcat că „O Sută de Movile” („Centum Monticuli” după Dimitrie Cantemir”) este unicul loc din Europa, unde sunt concentrate intr-un număr atât de mare recife submarine ale Mării Mediteraneene – bazin de apă terţiar, ce acoperea pe atunci teritoriul de azi al Republicii Moldova cu vreo 20 de milioane de ani in urmă. Alţi savanţi consideră că movilele s-au format datorită alunecărilor de teren şi prăbuşirilor.

Acest peisaj unicat este situat pe versantul văii Prutului, la sud-sud-est de satele Branişte şi Avrămeni din jud.Bălţi. „O Sută de Movile” are o lungime de 8 km şi o lăţime de 2,3-1,7 km, iar originalitatea lui este imprimată de mulţimea microformelor de relief – peste 3500 de movile, cu precădere alungite, pronunţate, cu pante abrupte şi înălţimi de la 1-3 m până la 30 m („Movila ţiganului”).

Peisajul cuprinde 6 terase ale Prutului, marcate de la altitudinea de 50-60 m a luncii până la 160-170 m a versantului şi se desfăşoară pe o suprafaţă de cca 1600 ha. Fâşiile dintre rândurile de movile sunt uşor vălurite. Movilele şi rândurile formate de ele sunt paralele cu lunca Prutului.

 Chetriș-Peștera de la Butești-35 km 

E o stinca foarte pitoreasca si interesanta. Se afla aproape de extremul sud-est al lantului de toltre din lunca Prutului.  In partea dinspre satul Butesti a stincii se afla o pestera cu adincimea de aproximativ 9metri  (oamenii din partea locului marturisesc ca ea patrunde mai adinc  in recif)  si are innaltimea de 2,5 metri.  In popor circula diverse  legende despre  ea.   In una se spune ca multi oameni au patruns in pestera, dar nimeni nu a dat de capatul ei deoarece frica ii intoarce indarat. Se mai vorbeste ca doi sateni nu sau mai intors din ea. Incercind sa deschida o usa de metal la care au ajuns au inpetrit  pe loc. O alta legeda spune ca in pestera din stinca Butestiului a trait  cindva Svidrigailo, fratele regelui decedat al Lituaniei, care a fost nevoit sa-si paraseasca meleagurile din cauza ca a pierdut lupta pentru tron.  Ziua el ciobanea la un oarecare Neagu, iar noaptea se ascundea in labirinturile pesterii, caci era urmarit de trimisi noului rege, care hotarise sa-i omoare pe toti rivalii sai.  Anca,  fica cea mai mare a lui Neagu,  ii aducea zilnic mincare.  Anume ea i-a salvat viata atunci cind ii dadusera de urma doi calai travestit in calugari. Peste un timp, Svidrigailo totusi a reusit sa ajunga rege al Lituaniei.  Anca a fost luata la curtea regala,  iar Neagu a devenit cel mai bogat om din Buteshti.
Intr-adevar,  pestera din stinca de linga Butesti ascunde multe taine ale trecutului. Sapaturile efectuate de arheologi mai multi ani in urma, intr-un colt al acestei pesteri, au pus la dispozitia savantilor multe unelte de lucru si resturi de bucatarie ale oamenilor preistorici din epoca veche de piatra si din evul mediu.
Un timp stinca de la Butesti a inceput sa fie intensiv  valorificata, pentru a se extrage piatra din ea. In anul 1963, in timpul dobindirii calcarului, in peretele din dreapta al defileului, format din piraiasul Camincuta (afluient al Camencii), in rezultatul unei explozii puternice, la suprafata au aparut o multime de oase, fosile de animale, printre care unele erau afumate, altele arse, si chiteva obiecte de cremene, ce pareau sa fie prelucrate. Specialistii paleontologi sositi  la fata locului, au cercetat minutis obiectele cu pricina si au ajuns la conluzia ca ca s-a descoperit o asezare omeneasca din epoca veche de piatra.  Curind ipoteza savantilor sa confirmat pe deplin.  La un capat al stincii a fost descoperita  ”gura”  unei pesteri carstice, formata in urma dizolvarii substantelor calcaroase solubile. Interiorul ei era umplut cu pietre mari de calcar, pamin si lut argilos, in care se aflau oase stravechi de animale. Astfel sa constatat ca in timpul esploziei a fost deteriorata partea posterioara a pesterii.

ChetrișȚara bîtlanilor-15 km 

Ţara bîtlanilor se află în preajma satului Balatina și a satului Cobani, raionul Glodeni, în pădurea de stejari din lunca rîului Prut.  Țara bîtlanilor este parte componentă  a unei rezervaţii mari  „Pădurea domnească”,  suprafaţa totală a căruia depăşeşte 6 mii de hectare.

Suprafaţa  pădurii de stejar, unde-şi fac cuiburile 3 tipuri de bîtlani nu este foarte mare – circa 1 hectar.  Însă,  nicăieri în Moldova nu ve-ţi putea vedea pe un teritoriu atît de mic o populaţie atît de mare de păsări,  care mai de care mai frumoase.

Populaţia  bîtlanilor constă din trei specii:  stîrcul cenuşiu (Ardea cinerea),  stîrcul de noapte (Nycticorax nycticorax),  egreta mică (Egretta garzetta),  numărul total de păsări care-şi fac cuiburile aici, potrivit diverselor estimări constituie de la 500 pînă la 1000 de exemplare.  În rezervaţie predomină stîrcul cenuşiu.

Pădurea  inundabilă care se întinde de-a lungul malului stîng al Prutului este foarte pitorească, deosebit de frumoasă primăvara,  cînd poienile se scaldă în flori, dar şi toamna tîrziu,  cînd bogăţia culorilor te vrăjeşte.

Pădurea  arată mai modest în locurile unde-şi fac cuiburile păsările,  iar acest lucru este legat nemijlocit de acel fapt,  că bîtlanii îşi au cuiburile aici de mulţi ani.

De obicei stîrcii  îşi fac cuiburile pe crengile imense din vîrful stejarilor, care au circa 20 de metri şi chiar mai mult. Păsările preferă bifurcaţiile  crengilor, acolo îşi fac cuiburile,  dar preferă să stea pe crengile goale şi adesea uscate,  de unde le este mai uşor să vadă pericolul în cazul în care se apropie.

 Chetriș-Zimbrăria-7 km 

Neapărat ar trebui să vizitaţi Zimbrăria, care se află pe teritoriul rezervaţiei ,,Pădurea Domnească”, în apropierea satului Moara Domnească, unicul loc din

 1. Moldova, unde puteţi admira zimbrul.

Zimbrăria reprezintă un ocol cu suprafaţa  de 32 de ha. La moment sunt cinci zimbri, care reprezintă o superbă atracţie turistică. Zimbrul a fost adus în

 1. Moldova pe 19 august 2005 în baza unui acord interstatal cu Polonia.

 Chetriș-Mănăstirea Tureatca-5 km

Astăzi am fost la o mănăstire care se află chiar în mijlocul unei păduri imense, la numai 15 km de malul Prutului, în raionul Făleşti,  mănăstirea cu hramul “Adormirea Maicii Domnului” din comuna Călineşti, zisă după o denumire mai veche “Tureatca”. Istoria mănăstirii este veche dar din păcate nu se cunosc decât unele date despre activitatea ei. Trecutul aprig nu a lăsat nici o filă scrisă din istoria mănăstirii care să ateste etapele activităţii aşezământului monahal în decursul secolelor. Documentaţia mănăstirii se află la Iaşi.

Prima atestare a mănăstirii Tureatca, aflată în preajma localității Călinești este atestată în anul 1774. Se consideră că a fost ctitorită de către contele Rumeanţev.  Mănăstirea a fost reconstruită de 6 ori. Astăzi este o mănăstire de maici, cu hramul „Acoperămîntul Maicii Domnului”.

Distranţa pînă la :

Chetriș-Suta de movile-30km ;

Chetriș-Peștera de la Butești-35 km ;

Chetriș-Țara bîtlanilor-15 km ;

Chetriș-Zimbrăria-7 km ;

Chetriș-Mănăstirea Tureatca-5 km.

Oiective turistice:

 • Biserica parohiala cu hramul Sfintul Ierarh Nicolae .
 • Mănăstirea Tureatca
 • Zimbrăria din RNS  “Pădurea Domnească ”
 • Muzeul satului
 • Cimitirul vechi
 • Primăria comunei
 • Chetrişul Nou – sat pe calea dispariţie ) ultimul locuitor a decedat în anul 2014 )
 • Rîul Camenca
 • Rîul Prut
 • Panorama satului de pe dealul  Lutăriei

Satul Chetriş  a dat mari personalitaţi ale istoriei naţionale între care amintim:

 • Regretatul Gheorghe Rusu  ) 25.10.1938 – 09.12.2014 )  a stat mulţi ani  în fruntea spitalului republican pentru copii .În 2002 fost numit director general al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină. începând cu 1 iulie 2003, a implementat principiile fundamentale ale asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală în raionul-pilot Hânceşti, ca din 1 ianuarie 2004, proiectul să fie extins pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Gheorghe Russu este cavaler al “Ordinului Republicii” şi ordinului “Gloria Muncii”.
 • Tudor Leahu ( n.4 apr.1938 ) profesor la universitatea Comercială din Moldova  , doctor în economie   a publicat peste 170  de lucrări , inclusiv 5 monografii  şi 7 broşuri .
 • Ala Menşicov – Vutcărău ( n.9 februarie 1961 )  . Este actriță a teatrului „Eugene Ionesco”, interpretînd numeroase roluri și bucurîndu-se de aprecierea publicului și a criticilor de teatru.Pentru activitatea sa, Ala Menşicov a obţinut mai multe premii, printre care: Marele premiu pentru Cel mai Bun One-Man-Show Feminin, «Femeile lui Picasso. Jacqueline» (Festivalul Internaţional de Teatru GALA STAR, Bacău, Romînia, 2006); Cel mai bun rol feminin, «Elisabeta I», după Paul Foster (Gala Premiilor UNITEM, 2006); Cel mai bun rol feminin (Festivalului Internaţional de Teatru BITEI ’94); Premiul II pentru «Agrişul» de A.P.Cehov, (Concursul declamatorilor «A. P. Cehov» Moscova, Federaţia Rusă, 1985) etc.
 • Sofia Bolduratu ( n.9 martie 1939 ) cunoscut pedagog din RM ,  lector  la Universitatea Pedagogică “Ion Creangă ”  , a publicat circa 50 de lucrări ştiinţifice. A  participat la elaborarea Programului complex de stat pentru asigurarea funcţionării limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova . A activat în calitate de consultant principal în secţia de probleme sociale a Cancelariei de Stat a Republicii Moldova .
 • Proiecte implementate în comunitate
N/o Anul impl. Finanțator Costul total  (lei) Inclusiv contribuţia comunităţii  (lei) Anul impl. Finanțator
1. Reparaţia capitală a Centrului de Sănătate  din s.Chetriş 2004 Fondul de Investiţii Sociale  din Moldova 415 040 62 256 1600 persoane
2. Reparaţia capitală a grădiniţei de copii din s.Chetriş 2007 Fondul de Investiţii Sociale  din Moldova 908 000 136 200 615 persoane
3. „Amenajarea terenului  adiacent bisericii şi a două fîntîni publice ” 2012 Fondul Ecologic Naţional 120 000 18 000 750 persoane
4. Programul Novateca 2014  Asociatiei Obstesti Reprezentanta din Republica Moldova a Consiliului pentru Cercetari si Schimburi Internationale ”IREX”(AO IREX) 44 313,12 gratuit 600 persoane
5. Creşterea activităţii de siguranţă a vieţii în valea răului Prut ” 2015 Consiliul Raional 231138, 36 Folosinţă 150 persoane
6. Alimentarea cu apă , evacuarea şi epurarea apelor uzate din s.Chetriş , raionul Făleşti . 2013 -2016 Fondul Ecologic Naţional 18 496 532 2 774479,8 530 gospodării
 

Total

  6 proiecte   20195023,48 2 990935,8

 • Problemele stringente ale localităţii

În cadrul etapei de pregătire a elaborării planului strategic s–au organizat discuţii în grupuri ţinută după metoda focus-group. Facilitatorii locali au fost instruiţi în utilizarea acestei metode în cadrul primei întruniri în comunitate şi au lucrat conform ghidului focus-grupului. S-au organizat 6 întruniri, moderate de către  Zinaida DIACONU  – primarul cu aparatul primăriei, IVANOV Elena  – secretarul Consiliului local cu consilierii locali , GHERMAN Natalia directorul gimnaziului cu profesorii, Victoria Ghemu   – directorul grădiniţei de copii ,  cu angajaţii şi  părinţii , DOGOTARU Olga , pensionar cu persoanele în etate  , ROTARI Ivan , specialist pentru reglementarea regimului funciar   – cu agenţii economici şi gospodăriile ţărăneşti , LUPAŞCU Constantin ,mecanizator  – reprezentanţii societăţii civile  , BISTRIĂA RUSLAN – , consilier – cu tineretul .. În cadrul acestor discuţii au fost identificate următoarele probleme ale comunei Chetriş :

 • Drumurile locale şi de acces sunt în stare avariată;
 • Bugetul local nu permite rezolvarea problemelor sociale;
 • Finistarea proiectului „Alimentarea cu apă , evacuarea şi epurarea apelor uzate din s.Chetriş , raionul Făleşti ”
 • Comuna nu este  gazificată ;
 • Nivelul de şomaj, în deosebi în rîndurile tinerilor este ridicat, nu sunt locuri de muncă suficiente şi bine remunerate;
 • Producătorii agricoli din teritoriu se confruntă cu grave probleme privind desfacerea producţiei: preţuri mici, imposibilitatea de a a se lansa pe pieţe externe;
 • Tehnică agricolă şi utilajul sunt învechite,
 • Utilizarea tehnologiilor învechite în prelucrarea terenurilor agricole, creşterea culturilor agricole;
 • Preţuri exagerate la materia primă: resurse energetice, combustibil, piese de schimb;
 • Rata înaltă a dobînzilor pentru creditele în agricultură;
 • Primăria nu este înzestrată cu echipamentul tehnic informaţional;
 • Nu există local pentru Cămin cultural.
 • Gimnaziul din localitate îşi desfăşoară activitatea în două schimburi din lipsă de spaţiu  ,
 • Îmbunătăţirea condiţiilor la grădiniţa de copii  „Mugurel”
 • Îmbunătăţirea condiţiilor la gimnaziu
 • Îmbunăţirea  condiţiilor la Oficiul Medicilor de Familie
 • Îmbunătăţirea condiţiilor de activitate a bibliotecii comunale
 • Deschiderea unei farmacii
 • Îmbunătîţirea condiţiilor de activitate a angajaţilor primăriei  pentru prestarea unor servicii de calitate cetăţenilor comunei .

PARTEA II.       Planul Strategic de Dezvoltare a satului  pentru anii 2016 – 2020

2.1 Viziunile dezvoltării comunei Chetriş  pînă în anul 2020:

Obiectivul: identificarea realizărilor comunităţii comunei Chetriş  pînă in anul 2020

1.Gimnaziu amenajat

 • Anexa la gimnaziu construită
 • Teren la gimnaziu amenajat
 • Teren minifotbal amenaja

2.Iluminarea stradală funcţională

 • Drumuri reparate
 • Drumuri în variantă albă finisate
 • Iluminarea străzilor finisată
 • satul Chetriş iluminat
 • pod reparat peste rîul Camenca
 1. Poligon de deşeuri funcţional
 • Poligon de deşeuri amenajat
 • Poligon de deşeuri deplasat şi amenajat
 • Poligon de deşeuri funcţional

4.Centrul  pentru  bătrîni funcţional

 • cantină socială deschisă
 • cantină socială funcţională

5.Satul gazificat

 • sat gazificat
 • gazoduct construit
 • instituţii sociale conectate la traseul de gaz
 • agenţi economici conectaţi la traseul de gaz

6.Cimitir amenajat

 • Teritoriul curat
 • Morminte amenajate
 • Gard reparat periodic

 7.Turismul rural dezvoltat

 • Zonă turistică amenajată
 • Muzeul satului deschis
 • Casa muzeu deschisă
 • Muzeul istoric deschis
 • Muzeu finisat
 • Ecoturism promovat
 • Agroturism dezvoltat
 • Turism dezvolta

8.Acoperişul primăriei reparat

9.Sat amenajat

 • Sat amenajat
 • Rîu amenajat
 • Fîntîni reparate , amenajate
 1. Parteneriat stabilit
 • Servicii internet calitativ prestate
 • Radiou local deschis
 • Parteneriat stabilit
 • Pagină WEB elaborată
 1. Farmacie deschisă
 • Farmacie deschisă
 • Stomatologie funcţional

12.Grădiniţă dotată

 • Blocul alimentar reparat
 • Grădiniţă dotată cu inventar
 • Bloc alimentar la grădiniţă amenajat
 • Grădiniţă reparată
 • Teren de joc la grădiniţă amenaja

13.Parc de agrement amenajat

 • Scenă la aer liber construită
 • Teren de fotbal construit
 • Teren de joacă amenajat
 • Teren de joacă construit
 • Stadion amenajat
 • Sală de sport comunală construită
 • Parc de agrement amenaja

14.Centru cultural deschis

 • Centru resurse tineret deschis
 • Centru cultural dechis
 • Costume naţionale procurate
 • Bibliotecă comunală reparată şi dotată

15.Punct de colectare a cerealelor finisat

 • Minifabrică deschisă
 • Puinct de colectare a cerealelor finisat
 • Venituri mari şi salarii decente
 • Brutărie finisată
 • Casă de deservire deschisă
 • Oficiul poştal calitativ amenajat
 1. Apeduct şi canalizare finisate

2.2  Contradicţiile care afectează dezvoltarea comunei Chetriş

Obiectivul: Identificarea obstacolelor care ar putea împiedica realizarea viziunilor identificate

 1. Instabilitate politică în ţară
 • respectarea slabă a legislaţiei
 • corupţia , birocraţia
 • instabilitatea politică
 • reforme interminabile
 • respectarea slabă a legislaţiei
 1. Susţinerea slabă a afacerilor private
 2. Salarii mici
 • Locuri puţine de muncă
 • Salarii mici
 1. Costuri mari
 • Costuri mari la materiale şi servicii
 • Costuri mari la materialele de construcţii
 1. Mentalitate  învechită
 • Implicarea slabă a populaţiei
 • Pasivitatea populaţiei
 • Indifirenţa pronunţată a populaţiei
 • Interes scăzut al populaţiei
 • Responsabilitate mică a populaţiei
 • Nivelul cultural scăzut
 • Participarea scăzută a populaţiei
 • Mentalitate învechită
 1. Susţinerea slabă a liderilor formali şi nonformali
 2. Economie slab dezvoltată
 3. Migraţia masivă
 • Natalitatea scăzută
 • Natalitate mică
 • Migraţie masivă
 1. Parteneriat slab dezvoltat

–    Realizarea parțială a promisiunilor electorale

 • Ducerea în eroare a populaţiei
 • Parteneriat slab dezvoltat
 • Inhibiţia oamenilor
 • Parteneriat slab dezvoltat
 • Susţinerea slabă a iniţiativei
 • Utilizarea slabă a resurselor existente
 1. Acces slab la informaţie
 • Lipsă de înformaţie
 • Cunoaşterea slabă a legislaţiei
 • Informare slabă
 • Acces slab la informaţie
 1. Încredere mică în ziua de mîine
 • Susţinerea mică a familiilor tinere
 • Încredere micî în ziua de mîine
 1. Suport mic financiar
 • Surse financiare limitate
 • Surse autohtone puţine
 • Suport financiar mi

2.3 Direcţiile startegice de dezvoltare a comunei Chetriş

Obiectivul: Identificarea direcţiilor strategice

 1. Promovarea exemplelor pozitive
 • Susţinerea iniţiativei populaţiei
 • Identificarea liderilor neformali
 • Susţinerea activă a cetăţenilor
 • Implicarea activă a populaţiei
 • Identificarea unor lideri
 • Întilniri frecvente cu specialisti
 1. Informarea calitativă a populaţiei
 • Constituirea unui post de radio
 • Întîlniri frecvente cu specialişti
 • Convingerea populaţiei
 • Motivarea populaţiei
 1. Respectarea legii de către toţi
 • Implementarea calitativă a reformelor
 • Micşoararea corupţiei,
 • Diminuarea corupţiei
 • Cunoaşterea bună a legislaţiei
 • Micşorarea corupţiei prin cunoaşterea legii
 1. Organizarea concursurilor comunitare
 2. Colectarea informaţiilor

Organizarea paginii WEB

Colectarea   informaţiei despre servicii şi materiale

 1. Întilniri frecvente cu organele superioare

– Întilniri frecvente cu parlamentarii

 1. Prestarea serviciilor populaţiei

– Procurarea materialelor calitative

 1. Acordarea unor facilităţi întreprinderilor private
 • Înfiinţarea unor miniîntreprinderi
 • Susţinerea antreprenorilor
 • Promovarea agriculturii intensive
 • Implementarea agriculturii intensive
 • Utilizarea tehnologiilor moderne
 • Încurajarea afacerilor private
 • Atragerea investitorilor străini
 • Susţinerea activă a afacerilor private
 • Utilizarea tehnologiilor performante
 1. Susţinerea familiilor tinere
 • Acordarea ajutoarelor familiilor tinere
 1. Susţinerea specialiştilor
 • Recalificarea specialiştilor
 1. Dezvoltarea capacităţilor de negociere
 2. Utilizarea resurselor existente

 DIRECŢIILE STRATEGICE ELABORATE:

 1. Dezvoltarea infrastructurii sociale
 2. Dezvoltarea sectorului economic
 3. Amenajarea comunităţii şi protecţia mediului
 4. Dezvoltarea parteneriatului şi informarea  comunităţii

2.4 Evaluarea mediului intern şi extern al comunităţii (analiza SWOT)

Pentru a avea o imagine clară asupra comunei, pentru a genera o strategie de dezvoltare fezabilă, în urma validării informaţiilor culese, s-a realizat o analiză SWOT, metodă de lucru prin care s-au identificat punctele tari, punctele slabe, ameninţările şi oportunităţile.

            Punctele tari reprezintă avantajele competitive ale satului, care pot deveni factori interni ai dezvoltării sale.

Punctele slabe  sunt factorii care pot deveni obstacole sau ameninţări în calea dezvoltării satului ele pot fi de natură economică, socială, legislativă, financiară, de mediu etc.

Punctele slabe şi punctele tari se consideră a fi factori interni ai comunei, iar ameninţările şi oportunităţile se consideră a fi factori externi.

Oportunităţile sunt factori externi care facilitează dezvoltarea avantajelor competitive ale comunei Chetriş.

Ameninţările sunt factori externi nefavorabili dezvoltării, care duc la pierderea avantajelor competitive ale acestuia.

 

Punte tari (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–       terenuri agricole pretabile pentru culturile cerealiere şi legumicultură

–       fauna bogată

–       grad de poluare a solului şi a aerului scăzut

–       potenţial turistic semnificativ

–       comuna dispune de arii naturale nepoluate

–       existenţa personalului calificat sau policalificat

–       integrarea în câmpul muncii a forţei de muncă existente,

–       personal didactic calificat la disciplinele de învăţământ

–       există grădiniţă

–       există gimnaziu

–       există bibliotecă

–     există manifestări culturale consacrate

–       cor bisericesc cu tradiţie

–       există o tradiţie a sărbătorilor comunitare ce animă viaţa socială

–       există reţea de telefonie

–       există Internet

–       există Centru de Sănăptate

–       există în comună activităţi economice în domeniul unor activităţi de comerţ

 

 

 

Puncte slabe (W)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–       resurse de mediu insuficient folosite

–       emigrarea forţei de muncă în străinătate

–       lipsa iniţiativei din partea tinerilor

–       proces de îmbătrânire demografică

–       capacitate scăzută de reînnoire demografică

–       densitate redusă a populaţiei

–       corelarea deficitară a cererii cu oferta de pe piaţa de muncă

–       decalaj între pregătirea oferită de şcoală şi cerinţele pieţei muncii

–       insuficienta implicare din partea consiliilor locale în dezvoltarea serviciilor comunitare pentru copil şi familie, la nivelul comunităţii

–       insuficienta dezvoltare a unui sistem de protecţie socială pentru tineri cu vârsta peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecţie socială a copiilor precum şi pentru persoanele victime ale violenţei domestice

–       parteneriate slab dezvoltat între şcoală şi mediul de afaceri

–       insuficienta armonizare a sistemului educaţional post gimnazial cu cerinţele pieţei muncii şi dezvoltării viitoare a societăţii

–       migrarea tinerilor spre oraşe mari, pentru continuarea studiilor

–       lipsa programelor, proiectelor  de reconversie profesională

–       dotarea precară a unităţilor de învăţământ cu echipamente şi materiale

–       insuficienta racordare la tehnicile moderne

–       nevalorificarea potenţialului generat de cadrul geografic

–       surse de finanţare modeste a activităţilor de sport şi agrement

–       lipsa sau slaba calitate a infrastructurii specifice activităţilor turistice acolo unde există un potenţial ridicat de resurse naturale.

–       Lipsa de organizaţii de promovare a turismului

–       infrastructura de acces către obiectivele turistice este slab dezvoltată

–       lipsa de educaţie a populaţiei din mediul rural privind posibilitatea practicării turismului rural şi absenţa pachetelor turistice pe acest segment

–       slaba reprezentare a turismului de nişă în zonă

–       număr redus de agenţi economici, IMM-uri

–       lipsa investitorilor

–       lipsa canalizare

–       lipsa serviciului public de colectare a resturilor menajere din gospodării (gunoi menajer)

–       drumuri neasfaltate

–       lipsa aleilor

–       lipsa locurilor de joacă pentru copii

–       lipsa refugiilor în staţiile de autobus

–       lipsa televiziunii prin cablu

 

 

Oportunităţi (O)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–       peisaj ce permite dezvoltarea turismului

–       schimbarea structurii de vârstă a populaţiei din comună, prin programe ce încurajează stabilirea tinerilor în mediul rural

–       dezvoltarea învăţământului la distanţă

–       iniţierea şi dezvoltarea unor parteneriate educativ – culturale cu unităţi de învăţământ, prin intermediul programelor de cooperare trans-frontalieră

–       organizarea de schimburi culturale

–       modernizarea unităţilor de învăţământ

–       existenţa unor meşteri populari capabili să transmită cunoştinţele lor tinerilor

–       posibilitatea organizării de festivaluri tematice

–       amenajarea unui spaţiu destinat evenimentelor festive (nunţi, botezuri, pomeni etc.)

–       promovarea echipei de fotbal

–       desfăşurarea unor activităţi de agrement

–       valorificarea potenţialului turistic

–       valorificarea artizanatului

–       organizarea unor campanii de informare şi promovare a agroturismului şi a turismului rural

–       regimul silvic, reglementat legal, poate avea efecte favorabile asupra mediului şi turismului

–       perspectiva găzduirii turiştilor conduce la îmbunătăţirea dotărilor

–       potenţial de dezvoltare a unor parteneriate /asocieri între unităţi administrativ – teritoriale cu interese comune pentru dezvoltarea turismului

–       extinderea intravilanului, a perimetrului construibil

–       atragerea investitorilor prin oferirea de terenuri concesionabile, disponibile

–       înfiinţarea unui mini abator cu magazin de desfacere

–       dezvoltarea sectorului agricol pentru fermierii tineri

–       menajarea unui spaţiu de desfacere a legumelor

–       instalarea unei minifabrici de prelucrare şi ambalare a produselor agricole cu mecanizme performante

 

 

Ameninţări (T)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–       lipsa staţiilor de epurare a apelor uzate

–       slaba dotare a structurilor care să intervină în situaţia unui dezastru ecologic

–       dificultăţi economice majore în susţinere costurilor de investiţie în domeniul protecţiei mediului pentru agenţii economici şi autorităţi

–       lipsa programelor de calificare/recalificare profesională destinate persoanelor din comună

–       mentalitatea că nu se poate face nimic concret fără bani – nu există coeziune socială

–       nu există persoane care să reprezinte interesele comunităţii în mod organizat şi pe o perioadă lungă de timp

–       populaţie cu deficit de natalitate (balanţă negativă natalitate – mortalitate)

–       migrarea forţei de muncă calificate şi mai ales înalt calificate către ţările membre ale UE

–       reţea de comunicare (Internet) şi transport slab dezvoltată, pentru facilitarea învăţământului la distanţă, a logisticii implicate de eventuale schimburi culturale

–       lipsa de informare a cadrelor specializate, cu privire la oportunităţile şi modul de accesare şi gestionare a unor fonduri destinate educaţiei şi culturii

–       număr mic de actori sociali interesaţi de aspectele educativ-culturale ale tineretului, fapt ce duce la proasta gestionare sau imposibilitatea de a susţine logistic diferite proiecte de resort

–       estomparea sau dispariţia unor obiceiuri specifice sărbătorilor religioase şi/sau laice

–       lipsa fondurilor destinate modernizărilor necesare a fi efectuate unităţilor de învăţământ şi a unităţilor culturale (cămine culturale, biserici, monumente etc.)

–       slaba promovare a sportului şi a agrementului

–       absenţa sau proasta gestionare a infrastructurii necesare desfăşurării sportului şi agrementului

–       investiţii scăzute în domeniul turismului

–       insuficienta folosire a oportunităţilor acordate turismului rural

–       lipsa fondurilor necesare iniţierii şi/sau finalizării unor lucrări ce vizează infrastructura comunei

–       lipsa politicilor specifice de promovare şi vânzare a produselor agricole locale

2.5 PLANUL DE ACTIVITĂŢI

PENTRU IMPLIMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A  COMUNEI CHETRIŞ , RAIONUL FĂLEŞTI

ÎN URMĂTORII 5 ANI (2016 – 2020

2.5.1 Direcţia strategică: Dezvoltarea infrastructurii sociale

Nr. d/o Denumirea activităţii Perioada (anul) Costul

(lei)

Resursele financiare

 

Responsabili
2016 2017 2018 2019 2020   Locale Externe  
1. Imbunătăţirea condiţiilor de studiu în gimnaziu .           522 000 129 550 392 450  
1.1 Repararea sobelor + + + + + 1 000 1 000 Cumpanici Valentina,  magazioner
1.2 Repararea tavanelor în clase şi în antreu + 50 000 7 500 42 500 Gherman Natalia , director gimnaziu
1.3 Repararea pardoselilor în clase şi antreu + 100 000 15 000 85 000 Gherman Natalia , director gimnaziu
1.4 Consolidarea pereţilor externi + 50 000 7 500 42 500 Gherman Natalia , director gimnaziu
1.5 Dotarea cu tehnică de calcul + 84 000 12 800 71 200 Gherman Natalia , director gimnaziu
1.6 Amenajarea terenului sportiv + 10 000 10 000 Covaşniuc Tatiana , profesoară cultură fizică
1.7 Amenajarea terenului gimnaziului + 5 000 5 000 Chiriac Nina , director adjunct  educaţie gimnaziu
1.8 Repararea gardului gimnaziului + 22 000 22 000 Cumpanici Valentina,  magazioner
1.9 Dotarea cu echipament sportiv + 30 000 10 000 20 000 Cumpanici Valentina,  magazioner
1.10 Dotarea cu mobilier în clase + 50 000 7 500 42 500 Gherman Natalia , director gimnaziu
1.11 Dotarea cu materiale didactice + 30 000 5 000 25 000 Chiriac Nina , director adjunct  educaţie gimnaziu
1.12 Complectarea bibliotecii gimnaziului cu literatură artistică şi metodica + + + + + 15 000 15 000 Chiriac Nina , director adjunct  educaţie gimnaziu
1.13 Reparaţii curente + + + + + 75 000 11 250 63 750 Cumpanici Maria , profesoară
2. Imbunătăţirea condiţiilor de lucru  în grădiniţă  . 475 000 105 500 369 500
2.1 Reparaţia acoperişului la blocul alimentar + 130 000 20 000 110 000 Ghemu Victoria , directorul grăduniţei
2.2 Dotarea blocului alimentar cu mobilier şi utilaj + 50 000 7 500 42 500 Ghemu Victoria , directorul grăduniţei
2.3 Confecţionarea şi montarea  stelajelor la depozit + 20 000 20 000 Diac  Irina , şef gospodărie
2.4 Dotarea cu mobilier a sălilor de grupă + + 40 000 10 000 30 000 Ţurcanu Lucia , educatoare
2.5 Dotarea dormitoarelor cu paturi + 60 000 9 000 51 000 Ghemu Victoria , directorul grăduniţei
2.6 Extinderea bazei tehnice  de instruire + 50 000 7 500 42 500 Ghemu Victoria , directorul grăduniţei
2.7 Reparaţia fasadei blocului  alimentar + 60 000 9 000 51 000 Diac Irina , şef gospodărie
2.8 Amenajarea unui veceu în interior + 10 000 10 000 Ţurcanu Lucia , educatoare
2.9. Conectarea la apă  şi canalizare + 5 000 5 000 Ţurcanu Lucia , educatoare
2.10 Reparaţii curente + + + + + 50 000 7 500 42 500 Voitic Silvia , educatoare
3. Imbunătăţirea condiţiilor de  activitate  în Centrul de Sănătate. 316 000 61 000 255 000
3.1 Deschiderea unei farmacii + 50 000 7 500 42 500 Morcov Nina, medic de familie
3.2 Dotarea farmaciei cu utilaj necesar + 50 000 7 500 42 500 Morcov Nina, medic de familie
3.3 Deschiderea  cabinetului stomatologic + 50 000 7 500 42 500 Morcov Vasile, director interimar Centru Sănătate
3.4 Dotarea cabinetului stomatologic cu utilaj necesat + 100 000 15 000 85 000 Morcov Vasile, director interimar Centru Sănătate
3.5 Asigurarea cu cadre + + 1 000 1 000 Morcov Vasile, director interimar Centru Sănătate
3.6 Reparaţia curentă la  blocul existent + + + + + 50 000 7 500 42 500 Pascaru  Liudmila , magazioner CS
3.7 Conectarea şla apeduct şi canalizare + 5 000 5 000 Pascaru  Liudmila , magazioner CS
3.8 Amenajarea unui  veceu interior + 10 000 10 000 Ivanov Igor,şofer CS
4. Amenajarea centrului cultural comunitar polifuncţional . 995 700 550 700 445 000  
4.1 Crearea grupului de iniţiativă + 100 100 Rusu Lidia , profesoară , consilier
4.2 Legiferarea ca proprietate a primăriei a edificiului fostului magazin + 2 000 2 000 Pascaru Dumitru , sofer primărie
4.3 Reparaţia capitală a edificiului + + 300 000 50 000 250 000 Logan Oxana , învăţătoare , consilier
4.4 Conectarea la apeduct şi canalizare + 5 000 5 000 Lupaşcu constantin , inginer IM
4.5 Amenajarea terenului + 5 000 5 000 Nargina Eugen , director IM
4.6 Dotarea cu mobilier + 30 000 30 000 Diconu Zinaida . primar
4.7 Asigurarea cu cadre profesioniste + 10 000 10 000 Diconu Zinaida . primar
4.8 Promovarea anuală  a festivalului tradiţional „Festivalul Prieteniei ” + + + + + 40 000 40 000 Cumpanici  Mariana , profesoară
4.9 Deschiderea cercurilor după interese : Cercul de dans + + + + 44 200 44 200 Leahu Natalia , profesoară
               Cercul folcloric + + + + 44 200 44 200 Chiriac Nina , director adjunct  educaţie gimnaziu
               Cercul vocal + + + + 44 200 44 200 Diaconu Zinaida , primarul comunei
               Cercul de instrumentişti + + + + 44 200 44 200 Bumbac Veaceslav , elev cl.12 Liceu
4.10 Deschiderea secţiilor sportive :

Tenis de masă

+ + + + 44 200 44 200 Cereteu Marcel , şef de post
Dans sportiv + + + + 44 200 44 200 Leahu Natalia , profesoară
Cercul de şah şi dame + + + + 44 200 44 200 Covaşniuc Tatiana , profesoară
Centrul de forţă pentru tineret + + + + 44 200 44 200 Botnaru Octav , locuitor din s.Chetriş
4.11 Dotarea cu utilaj şi echipament sportiv + 100 000 30 000 70 000 Rotari Ivan , specialist primărie
4.12 Procurarea costumelor naţionale pentru cercurile de folclor şi dans popular + 150 000 25 000 125 000 Chiriac Nina , director adjunct  educaţie gimnaziu
5. Asigurarea cu cadre comunitare 53 300 53 300  
5.1 Crearea grupului de iniţiativă + 100 100 Diaconu Zinaida , primarul comunei
5.2 Analiza situaţiei existente și identificarea necesarului de cadre pentru o perioadă de 5-7 ani + 100 100 Diaconu Zinaida , primarul comunei
5.3 Orientarea profesională către specialităţile necesare comunităţii + + + + + 100 100 Chiriac Nina , director adjunct  educaţie gimnaziu
5.4 Recalificarea  cadrelor existente  conform necesităţii comunităţii + + + + + 24 000 24 000 Rusu Angela , contabil – şef primărie
5.5 Susţinerea specialiştilor performanţi + + + + + 5 000 5 000 Rusu Angela , contabil – şef primărie
5.6 Ridicarea calificării specialiştilor existenţi + + + + + 24 000 24 000 Dogataru Olga , contabil primărie
6. Amenajarea centrului sportiv – comunitar 339 500 189 500 150 000
6.1 Crearea grupului de iniţiativă + 200 200 Rotaru Ivan , specialist primărie
6.2 Atribuirea și legifierea sectorului de teren pentru terenul sportiv comunitar conform Deciziei Consiliului Local + 2 000 2 000 Rotaru Ivan , specialist primărie
6.3 Elaborarea unei schiţe  de amenajare  a terenului sportiv + 1 000 1 000 Covaşniuc Tatiana , profesoară cultură fizică , consilier
6.4 Elaborarea devizului de cheltuieli + 200 200 Rusu Angela , contabil – şef primărie
6.5 Identificarea surselor financiare + 100 100 Diaconu Zinaida , primarul comunei
6.6 Plantarea arborilor în jurul terenului + 3 000 3 000 Margină ugen , director IM
6.7 Dotarea cu echipament sportiv + 100 000 25 000 75 000 Rotari Ivan , specialist primărie
6.8 Asigurarea cu cadre profesionale + 1 000 1 000 Diaconu Zinaida , primarul comunei
6.9 Deschiderea secţiilor sportive : fotbal + + + + 44 000 44 000 Lupaşcu Silvia , şef biblioteca publică
Volei + + + + 44 000 44 000 Rodniţchi Dorel , locuitor sat.Chetriş
Atletică uşoară + + + + 44 000 44 000 Covaşniuc Tatiana , profesoară cultură fizică , consilier
6.10 Instalarea gardului în jurul terenului + 100 000 25 000 75 000 Botnaru Octavian , locuitor dins.Chetriş
7. Imbunătăţirea condiţiilor de activitate a bibliotecii comunitare 68 100 68 100
7.1 Reparaţia uşilor şi ferestrelor + 25 000 25 000 Lupaşcu Silvia , şef biblioteca publică
7.2 Reparaţia tavanelor + 2 000 2 000 Lupaşcu Silvia , şef biblioteca publică
7.3 Reparaţia pardoselilor + 5 000 5 000 Rusu Angela , contabil –şef primărie
7.4 Procurearea mobilierului nou + 10 000 10 000 Rusu Angela , contabil –şef primărie
7.5 Reparaţia şi amenajarea întrării în bubliotecă + 5 000 5 000 Diaconu Zinaida , primarul comunei
7.6 Amenajarea terenului prin dotae cu bănci + 10 000 10 000 Rusu Angela , contabil –şef primărie
7.7 Deschiderea cercului de lectură „ Ora poveştilor” + 100 100 Lupaşcu Silvia , şef biblioteca publică
7.8 Dotarea cu literatură artistică + + + + + 10 000 10 000 Rusu Angela , contabil –şef primărie
7.9 Schimb de experienţă bibliotecile performante din ţară şi peste hotare. + + + + + 1 000 1 000 Lupaşcu Silvia , şef biblioteca publică
8. Amenajarea muzeului satului 135 200 60 200 75 000
8.1 Identificarea şi legiferarea edificiului  pentru muzeu + 100 100 Chiriac Nina , director adjunct  educaţie gimnaziu
8.2 Reparaţia capitală a edificiului şi clădirii auxiliare + 100 000 25 000 75 000 Diaconu Zinaida , primarul comunei
8.3 Identificarea unei persoane  responsabile de muzeu + 100 100 Botnaru Vera , profesoară
8.4 Dotarea cu tehnică de calcul + 10 000 10 000 Botnaru Vera , profesoară ginmnaziu
8.5 Procurarea vitrinelor şi mobilierului + 10 000 10 000 Rusu Angela , contabil – şef primărie
8.6 Colectarea şi procurare  exponatelor de la populaţie + + + + + 5 000 5 000 Gîdei Stela , profesoară gimnaziu
8.7 Amenajarea terenului + 5 000 5 000 Botnaru Vera , profesoară gimnaziu
8.8 Procurarea şi montarea băncilor pentru teren + 5 000 5 000 Pascaru Dumitru , şofer primărie
9. Imbunătăţirea şi diversificarea serviciilor se asistenţă socială comunitară . 155 200 27 700 127 500
9.1 Crearea grupului de iniţiativă + 100 100 Diaconu Zinaida , primarul comunei
9.2 Analiza situaţiei existente + 100 100 Diaconu Zinaida , primarul comunei
9.3 Deschiderea unei cantine sociale + 50 000 7 500 42 500 Pantea Olesea , asistent social comunitar
9.4 Deschiderea  unui centru de  acordare a serviciilor de menaj persoanelor în vîrstă singuratice ( spălarea hainelor , efectuarea curăţeniei în gospodărie , … + 100 000 15 000 85 000 Rusu Lidia , consilier
9.5 Deschiderea unui centru de interese pentru persoanele de virsta a treia + 5 000 5 000 Pantea Olesea , asistent social comunitar
TOTAL X X X X X 3 060 000 1 245 550 1 814 450

 

Au elaborat: 1. CHIRIAC Nina

4. LUPAŞCU Silvia

 1. ŢURCANU Lucia 5. PANTEA Olesea
 2. PASCARU Dumitru                6. LUPAŞCU Constantin

2.5.2 Direcţia strategică: Dezvoltarea sectorului economic  

Nr. d/o Denumirea activităţii Perioada (anul) Costul pe un an

(lei)

Resursele financiare

 

Responsabili
2016 2017 2018 2019 2020 Locale Externe
1 Menţinerea în stare funcţională a Casei de Ceremonii           260 000 45 000 215 000  
1.1 Îmbunătăţirea condiţiilor interioare în sala de festivităţi + 50 000 7 500 42 500 Jornea Ion , director  SRL „ Gruprijor – Agro”
1.2 Lucrările de conectare la : 60 000 17 500 42 500
1.2.1 Sistemul de apeduct şi canalizare + 10 000 10 000 Margină Eugen , director IM
1.2.2 Gaz + 50 000 7 500 42 500 Constantin Lupaşcu , inginer IM
1.3 Construcţia sistemului  de încălzire interioară + 100 000 15 000 85 000 Jornea Ion , director  SRL „ Gruprijor – Agro”
1.4 Plantarea arborilor şi arbuştilor pe teritoriul adiacent + + 10 000 1 000 9 000 Jornea Ion , director  SRL „ Gruprijor – Agro”
1.5 Montarea băncilor şi urnelor + 20 000 2 000 18 000 Jornea Andrei , pensionar
1.6 Montarea unui foişor + 20 000 2 000 18 000 Jornea Andrei , pensionar
2. Finisarea amenajării pieţii comunitare           140 000 15 000  125 000
2.1 Construcţia grupului sanitar + 20 000 2 000 18 000 Botnari Viorel , director I.I.” Botnari”
2.2 Complectarea cu noi tarabe + 120 000 13 000 107 000 Botnari Viorel , director I.I.” Botnari” 5 000 35 000
2.2.1 Divizarea sectorului conform mărfurilor realizate + 40 000 5 000 35 000 Botnaru Maria , contabil I.I.” Botnari”
2.2.2 Amenajarea unei miniparcări + 30 000 3 000 27 000 Condru Zinaida ,  vînzătoare I.I.” Botnari”
2.2.3 Montarea pavajului pe aleile centrale + 50 000 5 000 45 000 Burlacu Irina , vînzătoare I.I.” Botnari”
3. Îmbunătăţirea condiţiilor la întreprinderea de colectare a producţiei agricole (depozit)   1 320 000 265 000 1055 000
3.1 Reparaţia acoperişului. + 300 000 45 000 255 000 Jornea Ion , director SRL Gruprijor – AGRO
3.2 Divizarea sectoarelor conform categoriilor agricole : 200 000 30 000 170 000 Ivan Rotari , specialist primărie
3.2.1 Cereale   +       100 000  15 000 75 000  
3.2.2 Fructe + 50 000 7 500 42 500
3.2.3 Legume + 50 000 7 500 42 500
3.3 Procurarea şi montarea utilajului frigorifer + 500 000 125 000 375 000 Jornea Ion , director SRL Gruprojor – AGRO
3.4 Termoizolarea exterioară a pereţilor. + 100 000 15 000 85 000 Jornea Andrei , membru SRL Gruprijor – AGRO
3.5 Amenajarea  căilor de acces pentru transportul mare auto + 200 000 30 000 170 000 Jornea Ion , director SRL Gruprijor – AGRO
3.6 Conectarea la apeduct. + 10 000 10 000 Margină Eugen , director IM
3.7 Încurajarea cetăţenilor pentru cultivarea fructelor ,legumelor . + + + + + 10 000 10 000 Ivan Rotari , specialist primărie
4. Dezvoltarea sectorului agricol în comunitate 2 690 000 479 500 2 210 500
4.1 Plantarea în continuarea a sectoarealor cu::           1 390 000 204 500 1 185 500 Jornea Andrei , membru SRL Gruprijor – AGRO
4.1.1 Cereale 390 ha + + + + + 360 000 50 000 310 000 Bistrița Anatol , mecanizator
4.1.2 Floarea soarelui  160  ha + + + + + 40 000  6 000 34 000 Gîdei Vitalie , mecanizator
4.1.3 Mere 34 ha + + + + 150 000 22 500 127 500 Condru Galina , contabil SRL Gruprijor- Agro
4.1.4 Prune 10 ha + + + + 300 000 45 000 265 000 Jornea Irina , contabil şef SRL Gruprijor -Agro
4.1.5 Cireși și vișini 23 ha + + + + 500 000  75 000 425 000 Jornea Zinaida , membru SRL Gruprijor –Agro
4.1.6 Legume 10 ha + + + + + 40 000 6 000 34 000 Vrînceanu Valentina , angajat SRL Gruprijor -AGRO
4.2 Extinderea parcului de tehnică agricolă prin procurarea: 1 300 000 275 000 1 025 000
4.2.1 Combinelor  – 2 + 800 000 200 000 600 000 Jornea Ion , director SRL Gruprijor –AGRO
4.2.2 Tractoarelor – 2 + 350 000 52 500 297 500 Jornea Ion , director SRL Gruprijor – AGRO
4.2.3 Semănători 2 , pluguri 1 + 150 000 22 500 127 500 Jornea Irina , contabil şef SRL Gruprijor – AGRO
5. Îmbunătăţirea condiţiilor la moara existentă 1 250 000 187 500 1 062 500
5.1 Reparaţia acoperişului + 300 000 45 000 255 000 Jornea Ion , director SRL Gruprijor – AGRO
5.2 Renovarea utilajului tehnic + 100 000 15 000 85 000 Jornea Ion, director SRL Grruprijor – AGRO
5.3 Divizarea sectoarelor conform categoriilor de producţie + 200 000 30 000 170 000 Ivan Rotari , specialist primărie
5.4 Amenajarea căilor de acces pentru transport + 500 000 75 000 425 000 Jornea Andrei , membru SRL Guprijor – AGRO
5.5 Conectarea la apeduct + 100 000 15 000 85 000 Margină Eugen , director IM
5.6 Amenajarea teritoriului + 50 000 7 500 42 500 Ivan Rotari , specialist primărie
6. Susţinerea şi dezvoltarea afacerilor private 301 000 46 000 255 000
6.1 Deschiderea unei oloiniţe + 301 000 45 000 255 000 Covaşniuc Tatiana , consilier
6.1.1 Crearea grupului de iniţativă + 500 500 Covaşniuc Tatiana , consilier
6.1.2 Identificarea unei persoane care va gestiona afacerea + 500 500 Diaconu Zinaida , primarul comunei
6.1.3 Reparaîia, dotarea cu echipament necesar + 300 000 45 000 255 000 Ivan Rotari , specialist primărie
7. Transformarea localităţii într-o zonă turistică 1 500 1 500
7.1 Crearea grupului turistic + 100 100 Chiriac Nina, învăţătoare
7.2 Elaborarea traseului turistic comunitar + 400 400 Diaconu Zinaida , primarul comunei
7.2.1 Biserica Sf.Nicolae + 50 50 Igor Bumbac, preot
7.2.2 Primăria + 50 50 Elena Ivanov , secretarul consiliului local
7.2.3 Monumentul eroilor căzuţi în război + 50 50 Botnaru Vera, profesoarî
7.2.4 Livada contemporană + 50 50 Jornea Ion, director SRL Gruprijopr -AGRO
7.2.5 Excursie în satul vechi Chetriţ + 50 50 Grosu Ion, consilier
7.2.6 Gospodării individuale vechi + 50 50 Chiriac Nina, profesoară
7.2.7 RNS Pădurea Domnească + 100 100 Ţurcanu Victor , pădurar
7.3 Identificarea  gospodăriilor individuale care vor caza turiştii + 100 100 Chiriac Nina, învăţătoare
7.4 Constituirea traseului intercomunitar + 500 500 Diaconu Zinaida , primarul comunei
7.5 Promovarea serviciilor de turism prin intermediul : 400 400
7.5.1 Pagina WEB a comunităţii + 100 100 Elena Ivanov , secretarul consiliului local
7.5.2 Diaspora comunitară + 100 100 Diaconu Zinaida , primarul comunei
7.5.3 Mass-media raională şi republicană + 100 100 Diaconu Zinaida , primarul comunei
7.5.4 Studierea legislaţiei despre  turismului în Moldova + 100 100 Elena Ivanov , secretarul consiliului local
8 Îmbunătăţirea calităţii transportului de psageri 65 100 22 600 42 500
8.1 Renovarea staţiei existente + 7 000 7 000 Bistrița Ruslan, consilier
8.1.1 Renovarea acoperişului + 3 000 3 000 Botnaru Viorel, director II Botnari
8.1.2 Renovarea  pereţilor + 2 000 2 000 Botnaru Viorel , director II Botnari
8.1.3 Reparaţia băncilor şi montrea urnelor + 2 000 2 000 Rotari Ivan , specialist primărie
8.2 Solicitarea unei rute suplimentare la ora 20.00 pe traseul Chetriş – Făleşti + 100 100  Diaconu Zinaida , primarul comunei
8.3 Amenajarea panoului cu graficul rutelor + 1 000 1 000 Rotari Ivan , specialist primărie
8.4 Redeschiderea unei rute Bălţi – Chetriş + 1 000 1 000 Diaconu Zinaida, primarul comunei
8.5 Construirea unei noi staţii lîngă şcoală + 56 000 13 500 42 500 Cumpanici Oleg , paznic gimnaziu
8.5.1 Legiferarea terenului + 2 000 2 000 Ivan Rotari , specialist primărie
8.5.2 Elaborarea unei schiţe tehnice + 4 000 4 000 Ivan Rotari , specialist primărie
8.5.3 Construcţia staţiei de pasageri + 50 000 7 500 42 500 Cumpanici Oleg , paznic gimnziu
9. Construcţia unei staţii de alimentare cu combustibil ţi gaz 957 100 199 600 757 500
9.1 Crearea grupului de lucru + 100 100 Diaconu Zinaida , primarul comunei
9.2 Identificrea întreprinderii care va gestiona afacerea + 1 000 1 000 Diaconu Zinaida , primarul comunei
9.3 Selectarea şi legiferarea terenului pentru staţia de alimentare cu combustibil şi gaz + 5 000 5 000 Ivan Rotari, specialist primărie
9.4 Elaborarea unui proiect de construcţie + 100 000 15 0000 85 000 Botnaru Octavian, antreprenor
9.5 Elaborarea devizului de cheltuieli + 50 000 7 500 42 500 Botnaru Octavian , antreprenor
9.6 Construcţia staţiei + 500 000 125 000 375 000 Cumpanici Viorel , constructor
9.7 Amenajarea unei staţii de reparaţie a automobilelor şi vulcanizare + 300 000 45 000 255 000 Janău Viorel , lăcătuş auto
9.8 Prestarea serviciilor + + 1 000 1 000 Janău Gheorghe , lăcătuş auto
  TOTAL X X X X X 6 984 700 1 254 200 5 730 500  

 

Au elaborat: 1.VOITIC Silvia                                              3. SACICOV Rodica

2.ROZNOVAN   Ana                                     4. CUMPANICI Maria

 

2.5.3 Direcţia strategică: Amenajarea comunităţii şi protecţia mediului ambiant    

 

Nr. d/o Denumirea activităţii Perioada (anul) Costul pe un an

(lei)

Resursele financiare

 

Responsabili
2016 2017 2018 2019 2020   Locale Externe  
1 Extinderea  traseului de apă           991 000 149 500 841 500  
1.1 Constituirea grupului de iniţiativă + 1 000 1 000 Zinaida Diaconu – primarul comunei
1.2 Reparaţii curente de apeduct la instituţiile sociale + + + + + 50 000 7 500 42 500 Margină Eugen , director IM
1.3 Conectarea noilor gospodării şi a agenţilor economici + + + + + 940 000 141 000 799 000 Margină Eugen,  director IM
2. Construirea sistemului de canalizare şi a staţiei de epurare + +       12 000000 1 936 000 10 064000
2.1 Crearea grupului de iniţiativă + 1 000 1 000 Elena Ivanov , secretarul consiliului local
2.2 Elaborarea proiectului tehnic + 157 000 157 000 Ivan Rotari, specialist primărie
2.3 Identificarea surselor de finanţare +     2 000 2 000 Zinaida Diaconu , primrul comunei
2.4 Construcţia şi conectarea instituţiilor sociale la sistemul de canalizare + + 5 000 000 750 000 4 250 000 Ivan Rotari, specialistul primărie
2.4.1 Conectarea gimnaziului ,grădiniţei,Centrului de Sănătate , bibliotecii publice , primăriei , … + + 5 000 000 750 000 4 250 000 Margină Eugen , director IM
2.5 Conectarea gospodăriilor individuale şi a agenţilor economici + + 6 840 000 1 026 000 5 814 000 Margină Eugen, director IM
3. Gazificarea  localităţii       +   4 135 000 879 500 3 255 500  
3.1 Crearea grupului de iniţiativă + 1 000 1 000 Zinaida Diaconu , primarul comunei
3.2 Elaborarea proiectului tehnic + 300 000 300 000 Ivan Rotari , specialist primărie
3.3. Identificarea surselor  de finanţare + 4 000 4 000 Angela Rusu , contabil – şef
3.4 Construcţia şi conectarea instituţiilor sociale la sistemul de gazificare + 1 000 000 150 000 850 000 Zinaida Diaconu , primarul comunei
3.4.1 Gimnaziu ,grădiniţă,centru de sănătate , bibliotecă , primărie + 1 000 000 150 000 850 000 Pacicovschi Vadim , consilier
3.5 Conectarea gospodăriilor individuale  şi a agenţilor economici + 2 830 000 424 500 2 405 500 Cumpanici  Oleg , constructor
4. Reparaţia şi amenajarea drumurilor           2 035 000 335 000 1 700 000  
4.1 Crearea grupului de iniţiativă + 3 000 3 000 Logan Oxana , consilier
4.2 Evluarea stării actuale a drumurilor + 1 000 1 000  – Ivanov Liudmila , consilier
4.3 Elaborarea devizului de cheltuieli + 30 000 30 000 Diaconu Zinaida , primarul comunei
4.4 Identificarea surselor financiare + 1 000 1 000 Rusu Angela , contabil- şef
4.5 Reparația sectoarelor de stadă + 2 000 000 300 000 1 700 000
4.5.1 Centru –biserica + 500 000 75 000 425 000 Logan Oxana , consilier
4.5.2 Cumpanici – Ciuntu + 500 000 75 000 425 000 Bistriţa Ruslan , consilier
4.5.3 Rodniţcaia – Leahu + 500 000 75 000 425 000 Margină Eugen , director IM
4.5.4 Cumpanici – Leahu + 500 000 75 000 425 000 Jornea Ion, consilier director SRL Gruprijor AGRO
5. Iluminarea străzilor           320 000 69 250 250 750  
5.1 Crearea grupului de iniţiativă + 3 000 3 000 Rusu Lidia , consilier
5.2 Evaluarea stării actuale a iluminării + 1 000 1 000 Mamai Oleg , consilier
5.3 Elaborarea devizului de cheltuieli +         20 000 20 000 Rusu Angela , contabil – şef
5.4 Identificarea surselor de finanţare + 1 000 1 000 Rusu Angela , contabil – şef
5.5 Iluminararea sectoarelor de stradă + + 295 000 44 250 250 750 Jornea Ion, consilier director SRL Gruprijor AGRO
5.5.1 Drumul naţional + 100 000 15 000 85 000 Jornea Ion, consilier director SRL Gruprijor AGRO
5.5.2 Strada grădiniţei + 75 000 11 250 63 750 Ivanov Igor , inginer , consilier
5.5.3 Centru – biserica + 60 000 9 000 51 000 Igor Ivanov ,inginer ,  consilier
5.5.4 Centru – Rodniţchi       +   60 000 9 000 51 000 Bistriţa Ruslan , consilier
6. Amenajarea cimitirului 28 000 28 000 Lupaşcu Constantin , angajat IM
6.1 Crearea grupului de iniţiativă + 500 500 Diaconu Zinaida , primarul comunei
6.2 Evaluarea stării actuale a cimitirului + 500 500 Bumbac Igor , preot
6.3 Elaborarea devizului de cheltuieli + 2 000 2 000 Rusu Angela , contabil şef
6.4 Identificarea surselorde finanţare + 500 500 Rusu Angela , contabil şef
6.5 Realizarea lucrărilor  de amenajare  după cum urmează: +
6.5.1 Reparaşia gardului + 10 000 10 000 Grosu Ion , consilier
6.5.2 Reparaţii curente a gardului între cimitir şi biserică + 1 000 1 000 Cumpanici Ion,membru consiliu bisericesc
6.5.3 Defrişarea locurilor dens înverzite + 1 500 1 500 Condru Vladimir , locuitor din s.Chetriş
6.5.4 Plantarea arborilor pe marginea cimitirului + 3 000 3 000 Cumpanici Mariana , profesoară
6.5.5 Montrea băncilor şi a urnelor pentru deşeuri + 5 000 5 000 Bumbac Igor , preot
6.5.6 Ordonarea repartizării locurilor pentru înmormîntare + 1 000 1 000 Cumpanici Ion , membru consiliului besericesc
6.5.7 Montarea unui panou cu regulile de comportament în cimitir + 3 0000 3 000 Bumbac Igor , preot
7. Amenajarea poligonului de deşeuri           12 000 12 000  
7.1 Crearea grupului de iniţiativă + 500 500 Diaconu Zinaida , primar
7.2 Identificarea şi legiferarea locului pentru deşeuri şi amplasarea poligonului + 500 500 Ivan Rotari , specialist primărie
7.3 Elaborarea schiţei tehnice  de amenajarea a poligonului + 3 000 3 000 Ivan Rotari , specialist primărie
7.4 Elaborarea devizului de cheltuieli şi idntificarea resurselor financiare + 1 500 1 500 Rusu Angela , contabil şef
7.5 Plantarea unui gard verde Construcţia drumului de acces + 4 500 4 500 Logan Oxana , consilier , învăţătoare
7.6 Construcţia unui drum de acces + 500 500 Jornea Ion, consilier , director SRL „Gruprijor – AGRO ”
7.7 Devizarea poligonului în categorii de deşeuri + 500 500 Lupaşcu Constantin , angajat IM „ CHETRIŞ – SERVICE ”
7.8 Elaborarea unui regulament de colectare , transportare  şi depozitare a deşeurilor + 500 500 Ivanov Elena , secretar CL
7.9 Informarea personală a  cetăţenilor  contra semnătură cu regulamentul de colectare a deşeurilor + 500 500 Sacicov  Rodica , specialist
8. Renovarea zonei de odihnă           49 000 49 000    
8.1 Crearea grupului de iniţiativă + 500 500 Lupaşcu Silvia, şef biblioteca comunală
8.2 Evaluarea stării actuale  a parcului + 500 500 Lupaşcu Silvia, şef biblioteca comunală
.3 Elaborarea devizului de cheltuieli + 2 000 2 000 Dogotaru Olga  , contabil primărie
8.4 Identificarea surselor financiare + + + + + 1 000 1000 Angela Rusu , contabil – şef primărie
8.5 Plantarea pomilor în parc + 10 000 10 000 Ivanov Igor , consilier
8.6 Amenajarea terenului de joacă + 15 000 15 000 Cumpanici Serghiu , paznic primărie
8.7 Amenajarea scenei deschise + 3 000 3 000 Ţurcanu Victor , pădurar
8.8 Amenajarea aleilor  cu bănci + 10 000 10 000 Bistriţa Ruslan , consilier
8.9 Reparaţia curentă a  obiectelor + + + + + 7 000 7 000 Pacicovschi Vadim , consilier
9. Extinderea serviciilor  la Intreprinderea Cominală           547 000 156 000 391 000  
9.1 Deservirea poligonului de deşeuri + + + + + 10 000 10 000 Lupaşcu Constantin , angajat IM „ CHETRIŞ – SERVICE ”
9.2 Colectarea , depozitarea deşeurilor + + + + + 7 000 7 000 Lupaşcu Constantin , angajat IM „ CHETRIŞ – SERVICE ”
9.3 Gestionarea şi întreţinerea sistemului de canalizare şi staţiei de epurare + + + + + 8 000 8 000 Margina Eugen  , director IM „ CHETRIŞ – SERVICE ”
9.4 Gestionarea şi întreţinerea apeductului + + + + + 20 000 20 000 Margina Eugen  , director IM „ CHETRIŞ – SERVICE ”
9.5 Deservirea drumurilor locale + + + 3 000 3 000 Lupaşcu Constantin , angajat IM „ CHETRIŞ – SERVICE ”
9.6 Amenajarea cimitirului + + + + + 12 000 12 000 Cumpanici Ion , membru sfatului bisericesc
9.7 Gestionarea sectorului de pădure  3,65 ha + + + + + 1 000 1 000 Rotari Ion , specialist primărie
9.8 Procurarea materialelor tehnice pentru reparaţii curente + + 25 000 25 000 Margina Eugen  , director IM „ CHETRIŞ – SERVICE ”
9.9 Procurarea unui tractor cu pneuri şi o remorcă + 250 000 37 500 212 500 Jornea Ion, consilier , director SRL „Gruprijor – AGRO ”
9.10 Procurarea unei unităţi de transport de deszăpezire + 210 000 31 500 178 500 Jornea Ion, consilier , director SRL „Gruprijor – AGRO ”
9.11 Elaborarea unui regulament  de depozitare , transportare şi colectare a deşeurilor + 1 000 1 000 Ivanov Elena , secretarul consiliului local
10. Întreţinerea funcţională a bisericii ortodoxe Sf.Ierarh Nicolae           12 000 12 000  
10.1 Crearea grupului de iniţiativă + 500 500 Cumpanici Nina , membru sfatului bisericesc
10.2 Evaluarea stării actuale  a bisericii + 500 500 Bumbac Igor , preot
10.3 Elaborarea devizului de cheltuieli + 2 000 2 000 Cumpanici Ion , membru sfatului bisericesc
10.4 Identificarea surselor  de finanţare + 1 000 1 000 Bumbac Igor , preot
10.5 Reparaţii curente + + + + + 5 000 5 000 Varvariuc Leonid , membru sfatului bisericesc
10.6 Montarea unui panou  cu regulile de comportament în biserică + 500 500 Bumbac Igor , preot
10.7 Procurarea unui complex de joacă pentru copii + 1 000 1 000 Bumbac Igor , preot
10.8 Deschiderea unui pavilion pentru trapeze + 500 500 Grosu Ion , consilier
TOTAL X X X X X 20 101 000 3 598 250 16 502 750

 

Au elaborat:  1. LOGAN Oxana                                         3. DIACONU Zinaida

 1. USIC Marina  4. ROTARI Ion

 

 

 

 

 

 2.5.4 Direcţia strategică: Dezvoltarea parteneriatului şi informarea comunităţii

 

Nr. d/o Denumirea activităţii Perioada (anul) Costul pe un an

(lei)

Resursele financiare

 

Responsabili
2016 2017 2018 2019 2020   Locale Externe  
1. Informarea comunităţii prin adunări generale           2550 2550  
1.1 Crearea grupului de iniţiativă + 50 50 Grosu Ion , consilier
1.2 Identificarea problemelor comune + + + + + 500 500 Grosu ion , consilier
1.3 Elaborarea planului grafic de desfăşurare  a adunărilor generale + + + + + 500 500 Ivanov elena , secretarul consiliului local
1.4 Colectarea informaţiei pentru adunărilşe generale + + + + + 500 500 Diaconu Zinaida , primarul comunei
1.5 Informarea populaţiei despre locul şi timpul desfăşurării adunării generale + + + + + 500 500 Grecu zinaida , curier
1.6 Organizarea şi  desfăşurarea adunării generale + + + + + 500 500 Diaconu zinaida , primarul comunei
2. Menţinerea în continuare  a  focus  grupurilor           400 400  
2.1 Implicarea focus grupurilor la  realizarea planului strategic + + + + + 100 100 Rusu Lidia , consilier profesoară
2.2 Discutarea prealabilă a unor decizii ale consiliului local + + + + + 100 100 Tabîrţa liudmila , consilier
2.3 Discutarea unor întrebări pentru adunări generale  a satului + + + + + 100 100 Ivanov Elena , secretarul consiliului local
2.4 Implicarea focus grupurilor la implementarea  unor proiecte şi colectarea contribuţiei + + + + + 100 100 Margina Eugen , director IM „ CHETRIS –SERVICE ”
3. Stabilirea schimbului de experienţă  cu alte comunităţi           1 000 1 000  
3.1 Crearea grupului de iniţiativă + 200 200 Diaconu  Zinaida , primarul comunei
3.2 Identificarea potenţialilor parteneri interni şi externi + + + + + 200 200 Ivanov Elena , secretarul consiliului local
3.3 Stabilirea legăturilor cu potenţialii panteneri + + + + + 100 100 Diaconu  Zinaida , primarul comunei
3.4 Elaborarea planului grafic a schimbului de experienţă + + + + + 100 100 Ivanov Elena , secretarul consiliului local
3.5 Schimb de experienţă în următoarele domenii + + + + + 400 400 Covaşniuc Tatiana , consilier , profesoară
3.5.1 Domeniul cultural – sportiv + + + + + 100 100 Covaşniuc Tatiana , consilier , profesoară
3.5.2 Domeniul educaţional + + + + + 100 100 Chiriac Nina, profesoară
3.5.3 Domeniul de implementare a proiectelor noi + + + + + 100 100 Rotari Ivan, specialist primărie
3.5.4 Domeniul agrar – economic + + + + + 100 100 Jornea Ion , consilier , director SRL „ Gruprijor – AGRO”
4. Editarea ziarului local           1 800 1 800  
4.1 Crearea colegiului de redacţie + 50 50 Mamai Alesea , profesoară l.română
4.2 Identificarea localului pentru activităţi + 50 50 Diaconu Zinaida , primarul comunei
4.3 Elaborarea planului grafic de editare a ziarului + + + + 100 100 Mamai Alesea , profesoară l.română
4.4 Colectarea meterialului + + + + 200 200 Şalari Natalia , , profesoară l.română
4.5 Procurarea rechizitelor de birou + + + + 1 000 1 000 Rusu Angela , contabil – şef primărie
4.6 Editarea ziarului + + + + 200 200 Cumpanici Mariana , profesoară
4.7 Difuzarea ziarului + + + + 200 200 Grecu Zinaida , curier primărie
5. Deschiderea radioului local           102 400 17 400 85 000  
5.1 Crearea colegiului de redacţie + 1 000 1 000 Mamai Alesea , profesoară l.română
5.2 Identificarea localului pentru activităţi + 1 000 1 000 Diaconu Zinaida , primarul comunei
5.3 Procurarea tehnicii de profil + 100 000 15 000 85 000 Rusu Angela , contabil – şef primărie
5.4 Elaborarea unui plan grafic  de difuzare a emisiunilor + + 100 100 Mamai Alesea , profesoară l.română
5.5 Colectarea şi prelucrarea meterialelor + + 100 100 Şalari Natalia , , profesoară l.română
5.6 Difuzarea emisiunilor 200 200 Şalari Natalia , , profesoară l.română
6. Deschiderea  postului de televiziune locală           5 600 5 600  
6.1 Crearea echipei de redacţie + 100 100 Şalari Natalia , , profesoară l.română
6.2 Identificarea sediului + 100 100 Diaconu Zinaida , primarul comunei
6.3 Procurarea tehnicii audio – video + 5 000 5 000 Rusu Angela , contabil – şef primărie
6.4 Elaborarea unui plan grafic  de emisie + 100 100 Şalari Natalia , , profesoară l.română
6.5 Colectarea meterialelor + + + 100 100 Mamai Alesea , profesoară l.română
6.6 Montarea meterialelor + + + 100 100 Şalari Natalia , , profesoară l.română
6.7 Difuzarea filmărilor video + + + 100 100 Mamai Alesea , profesoară l.română
7. Organizarea şi desgfăşurarea concursurilor comunitare           5 650 5 650  
7.1 Crearea grupului de iniţiativă + 50 50 Ivanov Elena , secretarul consiliului local
7.2 Elaborarea planului grafic  de desfăşurare a concursurilor + + + + + 50 50 Ivanov Elena , secretarul consiliului local
7.3 Elaborarea regulamentelor comunitare- + + + + + 50 50 Lupaşcu Silvia , şef biblioteca comunală
7.4 Inregistrarea participanţilor + + + + + 100 100 Pantea olesea , asistent social comunitar
7.5 Selectarea învingătorilor concursului + + + + + 100 100 Pantea olesea , asistent social comunitar
7.6 Desfăşurarea concursului după cum urmează: + + + + + 300 300 Lupaşcu Silvia , şef biblioteca comunală
7.6.1 Cea mai amenajată fîntînă publică + + + + + 100 100 Rotari Ivan , specialist primărie
7.6.2 Cea mai amenajată gospodărie + + + + + 100 100 Sacicov Rodica , specialist primărie
7.6.3 Cel mai amenajat sector de stradă + + + + + 100 100 Rotari Ivan , specialist primărie
7.7 Premierea participanţilor la adunarea generală a satului + + + + + 5 000 5 000 Diaconu Zinaida , primarul comunei
8. Organizarea seminarelor de instruire           1 600 1 600  
8.1 Crearea grupului de iniţiativă + 50 50 Cumpanici Mariana , profesoară gimnaziu
8.2 Stabilirea tematicii seminarelor prin intermediul sondajelor + + + + + 50 50 Diaconu zinaida , primarul comunei
8.3 Selectarea şi identificarea  participanţilor la seminarele  de instruire + + + + + 50 50 Elena Ivanov , secretarul consiliului local
8.4 Elaborarea planului grafic  de organizare şi  desfăşurare  a seminarelor de instruire + + + + + 50 50 Elena Ivanov , secretarul consiliului local
8.5 Colectarea informaţiei necesare + + + + + 200 200 Rusu Angela , contabil – şef
8.6 Identificarea şi invitatarea  specialiştilor din diferite domenii + + + + + 200 200 Cumpanioci Mariana, profesoară gimnaziu
8.7 Organizarea  şi  desfăşurarea  seminarelor de instruire + + + + + 1 000 1 000 Diaconu Zinaida , primarul comunei
9. Promovarea transparenţei în comunitate           25 800 25 800  
9.1 Crearea grupului de iniţiativă + 100 100 Diaconu Zinaida , primarul comunei
9.2 Montarea  panourilor informative + 24 000 24 000 Cumpanici Oleg , paznic şcoală , contructor
9.3 Informarea populaţiei prin intermediul : + + + + + 500 500
9.3.1 Televiziune + + + + + 100 100 Şalari Natalia , , profesoară l.română
9.3.2 Radio + + + + + 100 100 Mamai Alesea , profesoară l.română
9.3.4 Ziar local + + + + + 100 100 Diaconu Zinaida , primarul comunei
9.3.5 Focus grupurilor + + + + + 100 100 Cumpanici Cariana , profesoară gimnaziu
9.3.6 Pagina WEB + + + + + 100 100 Ivanov Elena , secretarul consiliului local
9.4 Realizarea dreptului de participare la şedinţele consiliului local + + + + + 100 100 Şalari Natalia , , profesoară l.română
9.5 Informarea populaţiei prin  intermediul : + + + + + 1 100 1 100
9.5.1 Video – conferinţelor + + + + + 100 100 Cumpanici Cariana , profesoară gimnaziu
9.5.2 Mass media raională şi republicană + + + + + 1 000 1 000 Diaconu Zinaida , primarul comunei
10. Crearea centrului comunitar de informare şi consultanţă           2 300 2 300    
10.1 Crearea grupului de iniţiativă + 100 100 Diaconu Zinaida , primarul comunei
10.2 Identificarea specialiştilor necesari + + + + 1 000 1 000 Ivanov Elena , secretarul consiliului local
10.3 Identificarea şi amenajarea localului + + + + 1 000 1 000 Ivanov Elena , secretarul consiliului local
10.4 Informarea populaţiei despre serviciile prestate de centru + + + + 100 100 Diaconu Zinaida , primarul comunei
10.5 Implicarea centrului în reînoirea informaţiei pe pag.WEB

 

+ + + + 100 100 Cumpanici Mariana , profesoară informatică gimnaziu
11. Asigurarea accesului lărgit la informaţie           3 700 3 700  
11.1 Îmbunătăţirea calităţii conexiunii la internet + 100 100 Leahu Tatiana, şef Oficiu Poştal
11.2 Crearea reţelei interinstituţionale la nivel de comunitate + 100 100 Cumpanici Mariana . profesoară informatică gimnaziu
11.3 Extinderea reţelei de comunicare Internet + 200 200 Diaconu Zinaida, primarul comunei
11.4 Organizarea activităţii naţionale „ Ziua  uşilor deschide ” la primărie + + + + + 100 100 Ivanov Elena , secretarul consiliului local
11.5 Participarea activă  a reprezentanţilor comunităţii la seminare , mese rotunde, traininguri la nivel raional , republican, intern + + + + + 1 000 1 000 Diaconu Zinaida, primarul comunei
11.6 Schimb de experienţă  c u comunităţile performante + + + + + 2 000 2 000 Diaconu Zinaida, primarul comunei
11.7 Deschiderea centrului comunitar de informare şi consultanţă + 2 00 2 00 Ivanov Elena , secretarul consiliului local
12. Crearea paginii WEB           10 400 10 400  
12.1 Crearea grupului de iniţiativă + 100 100 Cumpanici Mariana . profesoară informatică
12.2 Selectarea potenţialilor creatori a paginii WEB + 100 100 Ivanov Elena , secretarul consiliului local
12.3 Încheierea contractului  de prestare a serviciilor + 100 100 Rusu  Angela , contabil  – şef
12.4 Colectarea şi selectarea materialelor ce vor fi plasate pe pagina WEB + + + + 100 100 Ivanov Elena , secretarul consiliului local
12.5 Reînoirea  periodică a informaţiei paginii WEB + + + + 10 000 100 Cumpanici Mariana . profesoară informatică
13. Editarea  monografiei  satului Chetriş           25 100 25 100  
13.1 Crearea grupului de iniţiativă + 100 100 Chiriac Nina , profesoară gimnaziu
13.2 Colectarea , selectarea şi prelucrarea materialului şi a informaţiei + + 1 000 1 000 Chiriac Nina , profesoară gimnaziu
13.3 Contractarea unei persoane responsabile de aranjarea textuală  a informaţiei + 3 000 3 000 Cumpanici Mariana . profesoară informatică
13.4 Selectarea tipografiei şi editarea monografiei + 20 000 20 000 Diaconu Zinaida, primarul comunei
13.5 Lansarea şi expedierea monografiei în bibliotecile republicii + + + 1 000 1 000 Gherman Natalia , director gimnaziu
  Total X X X X X 185 750 100 750 85 000  
  TOTAL PE TOATE DIRECŢIILE STRATEGICE PE 5 ANI X X X X X 30 330 950 6 198 250 24 132 700  

 

Au elaborat: 1. IVANOV Elena                        4. CUMPANICI    Mariana

 1. GHEMU Victoria                    5. GOSU                Ion
 2. SOSIN Alisa

2.6 PLANUL DE ACTIVITĂŢI PENTRU PRIMUL AN (2016)

 

2.6.1 Direcţia strategică: Dezvoltarea infrastructurii sociale

 

Nr. d/o Denumirea activităţii Trimestrul Costul pe un an

(lei)

Resursele financiare

 

Responsabili
I

01,02,03

II

04,05,06

III

07,08,09

IV

10,11,12

Locale Externe
1. Imbunătăţirea condiţiilor de studiu în gimnaziu .         33 200 33 200  
1.1 Repararea sobelor + + + + 200 200 Cumpanici Valentina,  magazioner
1.2 Amenajarea terenului sportiv + 10 000 10 000 Covaşniuc Tatiana , profesoară cultură fizică
1.3 Amenajarea terenului gimnaziului + 5 000 5 000 Chiriac Nina , director adjunct  educaţie gimnaziu
1.4 Complectarea bibliotecii gimnaziului cu literatură artistică şi metodica + + + + 3 000 3 000 Chiriac Nina , director adjunct  educaţie gimnaziu
1.5 Reparaţii curente + + + + 15 000 15 000 Cumpanici Maria , profesoară
2. Imbunătăţirea condiţiilor de lucru  în grădiniţă  . 65 000 65 000  
2.1 Confecţionarea şi montarea  stelajelor la depozit + 20 000 20 000 Diac  Irina , şef gospodărie
2.2 Dotarea cu mobilier a sălilor de grupă + + 20 000 20 000 Ţurcanu Lucia , educatoare
2.3 Amenajarea unui veceu în interior + 10 000 10 000 Ţurcanu Lucia , educatoare
2.4. Conectarea la apă  şi canalizare + 5 000 5 000 Ţurcanu Lucia , educatoare
2.5 Reparaţii curente + + + + 10 000 10 000 Voitic Silvia , educatoare
3. Imbunătăţirea condiţiilor de  activitate  în Centrul de Sănătate. 25 000 18 000 7 000
3.1 Reparaţia curentă la  blocul existent + + + + 10 000 3 000 7 000 Pascaru  Liudmila , magazioner CS
3.2 Conectarea şla apeduct şi canalizare + 5 000 5 000 Pascaru  Liudmila , magazioner CS
3.3 Amenajarea unui  veceu interior + 10 000 10 000 Ivanov Igor,şofer CS
4. Amenajarea centrului cultural comunitar polifuncţional . 170 100 45 100 125 000  
4.1 Crearea grupului de iniţiativă + 100 100 Rusu Lidia , profesoară , consilier
4.2 Legiferarea ca proprietate a primăriei a edificiului fostului magazin + 2 000 2 000 Pascaru Dumitru , sofer primărie
4.3 Reparaţia capitală a edificiului + + 150 000 25 000 125 000 Logan Oxana , învăţătoare , consilier
4.4 Conectarea la apeduct şi canalizare + 5 000 5 000 Lupaşcu constantin , inginer IM
4.5 Amenajarea terenului + 5 000 5 000 Nargina Eugen , director IM
4.8 Promovarea anuală  a festivalului tradiţional „Festivalul Prieteniei ” + + + + 8 000 8 000 Cumpanici  Mariana , profesoară
5. Asigurarea cu cadre comunitare 10 800 10 800  
5.1 Crearea grupului de iniţiativă + 100 100 Diaconu Zinaida , primarul comunei
5.2 Analiza situaţiei existente + 50 50 Diaconu Zinaida , primarul comunei
5.3 Orientarea profesională către specialităţile necesare comunităţii + + + + 50 50 Chiriac Nina , director adjunct  educaţie gimnaziu
5.4 Recalificarea  cadrelor existente  conform necesităţii comunităţii + + + + 4 800 4 800 Rusu Angela , contabil – şef primărie
5.5 Susţinerea specialiştilor performanţi + + + + 1 000 1 000 Rusu Angela , contabil – şef primărie
5.6 Ridicarea calificării specialiştilor existenţi + + + + 4 800 4 800 Dogataru Olga , contabil primărie
6. Amenajarea centrului sportiv – comunitar 3 500 3 500
6.1 Decizia consiliului local + 100 100 Diaconu Zinaida , primarul comunei
6.2 Crearea grupului de iniţiativă + 100 100 Rotaru Ivan , specialist primărie
6.3 Atribuirea ţi legifierea sectorului de teren pentru terenul sportiv comunitar + 2 000 2 000 Rotaru Ivan , specialist primărie
6.4 Elaborarea unei schiţe  de amenajare  a terenului sportiv + 1 000 1 000 Covaşniuc Tatiana , profesoară cultură fizică , consilier
6.5 Elaborarea devizului de cfheltuieli + 200 200 Rusu Angela , contabil – şef primărie
6.6 Identificarea surselor financiare + 100 100 Diaconu Zinaida , primarul comunei
7. Imbunătăţirea condiţiilor de activitate a bibliotecii comunitară 27 200 27 200
7.1 Reparaţia uşilor şi ferestrelor + 25 000 25 000 Lupaşcu Silvia , şef biblioteca publică
7.2 Dotarea cu literatură artistică + + + + 2 000 2 000 Rusu Angela , contabil –şef primărie
7.3 Schimb de experienţă bibliotecile performante din ţară şi peste hotare. + + + + 200 200 Lupaşcu Silvia , şef biblioteca publică
8. Amenajarea muzeului satului 1 250 1 250
8.1 Colectarea şi procurare  exponatelor de la populaţie + + + + 1 250 1 250 Gîdei Stela , profesoară gimnaziu
9. Imbunătăţirea şi diversificarea serviciilor se asistenţă socială comunitară . 200 200
9.1 Crearea grupului de iniţiativă + 100 100 Diaconu Zinaida , primarul comunei
9.2 Analiza situaţiei existente + 100 100 Diaconu Zinaida , primarul comunei
TOTAL X X X X 336 250 204 250 132 000

Au elaborat: 1. CHIRIAC Nina                          4. LUPAŞCU Silvia

 1. ŢURCANU Lucia     5. PANTEA Olesea
 2. PASCARU Dumitru                   6. LUPAŞCU Constantin

 2.6.2 Direcţia strategică: Dezvoltarea sectorului economic  

Nr. d/o Denumirea activităţii Trimestrul Costul pe un an

(lei)

 

Resursele financiare

 

Responsabili
I

07,08,09

II

10,11,12

III

01,02,03

IV

04,05,06

Locale Externe
1 Menţinerea în stare funcţională a casei de ceremonii         50 000 7 500 42 500  
1.1 Îmbunătăţirea condiţiilor interioare în sala de festivităţi + 50 000 7 500 42 500 Jornea Ion , director  SRL „ Gruprijor – Agro”
2. Îmbunătăţirea condiţiilor la întreprinderea de colectare a producţiei agricole   310 000 55 000 255 000
2.1 Reparaţia acoperişului. + 300 000 45 000 255 000 Jornea Ion , director SRL Gruprijor – AGRO
2.2 Încurajarea cetăţenilor pentru cultivarea fructelor ,legumelor . + + + + 10 000 10 000 Ivan Rotari , specialist primărie
3. Dezvoltarea sectorului agricol în comunitate 440 000 62 000 378 000
3.1 Plantarea sectoarealor cu:         440 000 62 000 378 000 Jornea Andrei , membru SRL Gruprijor – AGRO
3.1.1 Cereale 390 ha + 360 000 50 000 310 000 Bistriţa Anatol , mecanizator
3.1.2 Floarea soarelui  160  ha + 40 000  6 000 34 000 Gîdei Vitalie , mecaniyator
3.1.3 Legume  10 ha + 40 000 6 000 34 000 Vrînceanu Valentina , angajat SRL Gruprijor -AGRO
4. Îmbunătăţirea condiţiilor la moara existentă 600 000 90 000 510 000
4.1 Reparaţia acoperişului + 300 000 45 000 255 000 Jornea Ion , director SRL Gruprijor – AGRO
4.2 Renovarea utilajului tehnic + 100 000 15 000 85 000 Jornea Ion, director SRL Grruprijor – AGRO
4.3 Divizarea sectoarelor conform categoriilor de producţie + 200 000 30 000 170 000 Ivan Rotari , specialist primărie
5. Susţinerea şi dezvoltarea afacerilor private 301 000 46 000 255 000
5.1 Deschiderea unei oloiniţe + 301 000 46 000 255 000 Covaşniuc Tatiana , consilier
5.1.1 Crearea grupului de iniţiativă + 500 500 Covaşniuc Tatiana , consilier
5.1.2 Identificarea unei persoane care va gestiona afacerea + 500 500 Diaconu Zinaida , primarul comunei
5.1.3 Reparaţia, dotarea cu echipament necesar + 300 000 45 000 255 000 Ivan Rotari , specialist primărie
6. Transformarea localităţii într-o zonă turistică 1 500 1 500
6.1 Crearea grupului turistic + 100 100 Chiriac Nina, învăţătoare
6.2 Elaborarea traseului turistic comunitar + 400 400 Diaconu Zinaida , primarul comunei
6.2.1 Biserica Sf.Nicolae + 50 50 Igor Bumbac, preot
6.2.2 Primăria + 50 50 Elena Ivanov , secretarul consiliului local
6.2.3 Monumentul eroilor căzuţi în război + 50 50 Botnaru Vera, profesoarî
6.2.4 Livada contemporană + 50 50 Jornea Ion, director SRL Gruprijopr -AGRO
6.2.5 Excursie în satul vechi Chetriţ + 50 50 Grosu Ion, consilier
6.2.6 Gospodării individuale vechi + 50 50 Chiriac Nina, profesoară
6.2.7 RNS Pădurea Domnească + 100 100 Ţurcanu Victor , pădurar
6.3 Identificarea  gospodăriilor individuale care vor caza turiştii + 100 100 Chiriac Nina, învăţătoare
6.4 Constituirea traseului intercomunitar + 500 500 Diaconu Zinaida , primarul comunei
6.5 Promovarea serviciilor de turism prin intermediul : 400 400
6.5.1 Pagina WEB a comunităţii + 100 100 Elena Ivanov , secretarul consiliului local
6.5.2 Diaspora comunitară + 100 100 Diaconu Zinaida , primarul comunei
6.5.3 Mass-media raională şi republicană + 100 100 Diaconu Zinaida , primarul comunei
6.5.4 Studierea legislaţiei despre  turismului în Moldova + 100 100 Elena Ivanov , secretarul consiliului local
7 Îmbunătăţirea calităţii transportului de psageri     4 100 4 100
7.1 Renovarea staţiei existente + 2 000 2 000 Bistrița Ruslan, consilier
7.1.1 Renovarea  pereţilor + 2 000 2 000 Botnaru Viorel , director II Botnari
7.2 Solicitarea unei rute suplimentare la ora 20.00 Chetriş – Făleşti + 100 100  Diaconu Zinaida , primarul comunei
7.3 Amenajarea panoului cu graficul rutelor + 1 000 1 000 Rotari Ivan , specialist primărie
7.4 Redeschiderea unei rute Bălţi – Chetriş + 1 000 1 000 Diaconu Zinaida, primarul comunei
  TOTAL X X X X 1 706 800 266 300 1 440 500  

Au elaborat: 1.VOITIC Silvia                                              3. SACICOV Rodica

2.ROZNOVAN   Ana                                     4. CUMPANICI Maria

2.6.3 Direcţia strategică: Amenajarea comunităţii si protectia mediului ambiant

Nr. d/o Denumirea activităţii Trimestrul Costul pe un an

(lei)

 

Resursele financiare

 

Responsabili
I

01,02,03

II

04,05,06

III

07,08,09

IV

10,11,12

  Locale Externe  
1 Extinderea  traseului de apă         199 000 30 700 168 300  
1.1 Constituirea grupului de iniţiativă + 1 000 1 000 Zinaida Diaconu – primarul comunei
1.2 Reparaţii curente de apeduct la instituţiile sociale + + + + 10 000 1 500 8 500 Margină Eugen , director IM
1.3 Conectarea noilor gospodării şi a agenţilor economici + + + + 188 000 28 200 159 800 Margină Eugen,  director IM
2. Construirea sistemului de canalizare şi a staţiei de epurare         2 685 000 560 000 2 125 000
2.1 Crearea grupului de iniţiativă + 1 000 1 000 Elena Ivanov , secretarul consiliului local
2.2 Elaborarea proiectului tehnic + 157 000 157 000 Ivan Rotari, specialist primărie
2.3 Identificarea surselor de finanţare +     2 000 2 000 Zinaida Diaconu , primrul comunei
2.4 Construcţia şi conectarea instituţiilor sociale la sistemul de canalizare + + + + 2 500 000 375 000 2 125 000 Ivan Rotari, specialistul primărie
3. Iluminarea străzilor                
3.1 Crearea grupului de iniţiativă + 3 000 3 000 Rusu Lidia , consilier
3.2 Evaluarea stării actuale a iluminării + 1 000 1 000 Mamai Oleg , consilier
3.3 Elaborarea devizului de cheltuieli     +   20 000 20 000 Rusu Angela , contabil – şef
3.4 Identificarea surselor de finanţare + 1 000 1 000 Rusu Angela , contabil – şef
4. Amenajarea cimitirului         28 000 28 000  
4.1 Crearea grupului de iniţiativă + 500 500 Diaconu Zinaida , primarul comunei
4.2 Evaluarea stării actuale a cimitirului + 500 500 Bumbac Igor , preot
4.3 Elaborarea devizului de cheltuieli + 2 000 2 000 Rusu Angela , contabil şef
4.4 Identificarea surselorde finanţare + 500 500 Rusu Angela , contabil şef
4.5 Realizarea lucrărilor  de amenajare  după cum urmează:
4.5.1 Reparaşia gardului + 10 000 10 000 Grosu Ion , consilier
4.5.2 Reparaţii curente a gardului între cimitir şi biserică + 1 000 1 000 Cumpanici Ion,membru consiliu bisericesc
4.5.3 Defrişarea locurilor dens înverzite + 1 500 1 500 Condru Vladimir , locuitor din s.Chetriş
4.5.4 Plantarea arborilor pe marginea cimitirului + 3 000 3 000 Cumpanici Mariana , profesoară
4.5.5 Montrea băncilor şi a urnelor pentru deşeuri + 5 000 5 000 Bumbac Igor , preot
4.5.6 Ordonarea repartizării locurilor pentru înmormîntare + + + + 1 000 1 000 Cumpanici Ion , membru consiliului besericesc
4.5.7 Montarea unui panou cu regulile de comportament în cimitir + 3 000 3 000 Bumbac Igor , preot
5. Amenajarea poligonului de deşeuri         11 000 11 000  
5.1 Crearea grupului de iniţiativă + 500 500 Diaconu Zinaida , primar
5.2 Identificarea şi legiferarea locului pentru deşeuri şi amplasarea poligonului + 500 500 Ivan Rotari , specialist primărie
5.3 Elaborarea schiţei tehnice  de amenajarea a poligonului + 3 000 3 000 Ivan Rotari , specialist primărie
5.4 Elaborarea devizului de cheltuieli şi idntificarea resurselor financiare + 1 500 1 500 Rusu Angela , contabil şef
5.5 Plantarea unui gard verde Construcţia drumului de acces + 4 500 4 500 Logan Oxana , consilier , învăţătoare
5.6 Elaborarea unui regulament de colectare , transportare  şi depozitare a deşeurilor + 500 500 Ivanov Elena , secretar CL
5.7 Informarea personală a  cetăţenilor  contra semnătură cu regulamentul de colectare a deşeurilor + 500 500 Sacicov  Rodica , specialist
6. Renovarea zonei de odihnă         42 650 42 650    
6.1 Crearea grupului de iniţiativă + 500 500 Lupaşcu Silvia, şef biblioteca comunală
6.2 Evaluarea stării actuale  a parcului + 500 500 Lupaşcu Silvia, şef biblioteca comunală
6.3 Elaborarea devizului de cheltuieli + 2 000 2 000 Dogotaru Olga  , contabil primărie
6.4 Identificarea surselor financiare + 250 250 Angela Rusu , contabil – şef primărie
6.5 Plantarea pomilor în parc + 10 000 10 000 Ivanov Igor , consilier
6.6 Amenajarea terenului de joacă + 15 000 15 000 Cumpanici Serghiu , paznic primărie
6.7 Amenajarea scenei deschise + 3 000 3 000 Ţurcanu Victor , pădurar
6.8 Amenajarea aleilor  cu bănci + 10 000 10 000 Bistriţa Ruslan , consilier
6.9 Reparaţia curentă a  obiectelor + + 1 400 1 400 Pacicovschi Vadim , consilier
7. Extinderea serviciilor  la Intreprinderea Cominală         13 650 13 650    
7.1 Deservirea poligonului de deşeuri + + + + 2 000 2 000 Lupaşcu Constantin , angajat IM „ CHETRIŞ – SERVICE ”
7.2 Colectarea , depozitarea deşeurilor + + + + 1 400 1 400 Lupaşcu Constantin , angajat IM „ CHETRIŞ – SERVICE ”
7.3 Gestionarea şi întreţinerea sistemului de canalizare şi staţiei de epurare + + + + 1 600 1 600 Margina Eugen  , director IM „ CHETRIŞ – SERVICE ”
7.4 Gestionarea şi întreţinerea apeductului + + + + 5 000 5 000 Margina Eugen  , director IM „ CHETRIŞ – SERVICE ”
7.6 Amenajarea cimitirului + + + + 2 400 2 400 Cumpanici Ion , membru sfatului bisericesc
7.7 Gestionarea sectorului de pădure  3,65 ha + + + + 250 250 Rotari Ion , specialist primărie
7.8 Elaborarea unui regulament  de depozitare , transportare şi colectare a deşeurilor + 1 000 1 000 Ivanov Elena , secretarul consiliului local
8. Întreţinerea funcţională a bisericii ortodoxe Sf.Ierarh Nicolae         6 500 6 500  
8.1 Crearea grupului de iniţiativă + 500 500 Cumpanici Nina , membru sfatului bisericesc
8.2 Evaluarea stării actuale  a bisericii + 500 500 Bumbac Igor , preot
8.3 Elaborarea devizului de cheltuieli + 2 000 2 000 Cumpanici Ion , membru sfatului bisericesc
8.4 Identificarea surselor  de finanţare + 1 000 1 000 Bumbac Igor , preot
8.5 Reparaţii curente + + 1 000 1 000 Varvariuc Leonid , membru sfatului bisericesc
8.6 Montarea unui panou  cu regulile de comportament în biserică + 500 500 Bumbac Igor , preot
8.7 Procurarea unui complex de joacă pentru copii + 1 000 1 000 Bumbac Igor , preot
TOTAL X X X X 2 985 800 692 500 2 293 300

 Au elaborat:  1. LOGAN Oxana                                         3. DIACONU Zinaida

 1. USIC Marina  4. ROTARI Ion
 2. 2.6.4 Direcţia strategică: Dezvoltarea parteneriatului şi informarea comunităţii
Nr. d/o Denumirea activităţii TRIMESTRUL Costul pe un an

(lei)

Resursele financiare

 

Responsabili
I

01,02,03

II

04,05,06

III

07,08,09

IV

10,11,12

  Locale Externe  
1. Informarea comunităţii prin adunări generale         550 550  
1.1 Crearea grupului de iniţiativă + 50 50 Grosu Ion , consilier
1.2 Identificarea problemelor comune + + + + 100 100 Grosu ion , consilier
1.3 Elaborarea planului grafic de desfăşurare  a adunărilor generale + + + + 100 100 Ivanov elena , secretarul consiliului local
1.4 Colectarea informaţiei pentru adunărilşe generale + + + + 100 100 Diaconu Zinaida , primarul comunei
1.5 Informarea populaţiei despre locul şi timpul desfăşurării adunării generale + + + + 100 100 Grecu zinaida , curier
1.6 Organizarea şi  desfăşurarea adunării generale + + + + 100 100 Diaconu zinaida , primarul comunei
2. Menţinerea în continuare  a  focus  grupurilor         80 80  
2.1 Implicarea focus grupurilor la  realizarea planului strategic + + + + 20 20 Rusu Lidia , consilier profesoară
2.2 Discutarea prealabilă a unor decizii ale consiliului local + + + + 20 20 Tabîrţa liudmila , consilier
2.3 Discutarea unor întrebări pentru adunări generale  a satului + + + + 20 20 Ivanov Elena , secretarul consiliului local
2.4 Implicarea focus grupurilor la implementarea  unor proiecte şi colectarea contribuţiei + + + + 20 20 Margina Eugen , director IM „ CHETRIS –SERVICE ”
3. Stabilirea schimbului de experienţă  cu alte comunităţi         370 370  
3.1 Crearea grupului de iniţiativă + 200 200 Diaconu  Zinaida , primarul comunei
3.2 Identificarea potenţialilor parteneri interni şi externi + + + + 50 50 Ivanov Elena , secretarul consiliului local
3.3 Stabilirea legăturilor cu potenţialii panteneri + + + + 20 20 Diaconu  Zinaida , primarul comunei
3.4 Elaborarea planului grafic a schimbului de experienţă + + + + 20 20 Ivanov Elena , secretarul consiliului local
3.5 Schimb de experienţă în următoarele domenii + + + + 80 80 Covaşniuc Tatiana , consilier , profesoară
3.5.1 Domeniul cultural – sportiv + + + + 20 20 Covaşniuc Tatiana , consilier , profesoară
3.5.2 Domeniul educaţional + + + + 20 20 Chiriac Nina, profesoară
3.5.3 Domeniul de implementare a proiectelor noi + + + + 20 20 Rotari Ivan, specialist primărie
3.5.4 Domeniul agrar – economic + + + + 20 20 Jornea Ion , consilier , director SRL „ Gruprijor – AGRO”
4. Organizarea şi desgfăşurarea concursurilor comunitare         1 170 1 170  
4.1 Crearea grupului de iniţiativă + 50 50 Ivanov Elena , secretarul consiliului local
4.2 Elaborarea planului grafic  de desfăşurare a concursurilor + + + + 10 10 Ivanov Elena , secretarul consiliului local
4.3 Elaborarea regulamentelor comunitare- + + + + 10 10 Lupaşcu Silvia , şef biblioteca comunală
4.4 Inregistrarea participanţilor + + + + 20 20 Pantea olesea , asistent social comunitar
4.5 Selectarea învingătorilor concursului + + + + 20 20 Pantea olesea , asistent social comunitar
4.6 Desfăşurarea concursului după cum urmează: + + + + 60 60 Lupaşcu Silvia , şef biblioteca comunală
4.6.1 Cea mai amenajată fîntînă publică + + + + 20 20 Rotari Ivan , specialist primărie
4.6.2 Cea mai amenajată gospodărie + + + + 20 20 Sacicov Rodica , specialist primărie
4.6.3 Cel mai amenajat sector de stradă + + + + 20 20 Rotari Ivan , specialist primărie
4.7 Premierea participanţilor la adunarea generală a satului + + + + 1 000 1 000 Diaconu Zinaida , primarul comunei
5. Organizarea seminarelor de instruire         360 360  
5.1 Crearea grupului de iniţiativă + 50 50 Cumpanici Mariana , profesoară gimnaziu
5.2 Stabilirea tematicii seminarelor prin intermediul sondajelor + + + + 10 10 Diaconu zinaida , primarul comunei
5.3 Selectarea şi identificarea  participanţilor la seminarele  de instruire + + + + 10 10 Elena Ivanov , secretarul consiliului local
5.4 Elaborarea planului grafic  de organizare şi  desfăşurare  a seminarelor de instruire + + + + 10 10 Elena Ivanov , secretarul consiliului local
5.5 Colectarea informaţiei necesare + + + + 40 40 Rusu Angela , contabil – şef
5.6 Identificarea şi invitatarea  specialiştilor din diferite domenii + + + + 40 40 Cumpanioci Mariana, profesoară gimnaziu
5.7 Organizarea  şi  desfăşurarea  seminarelor de instruire + + + + 200 200 Diaconu Zinaida , primarul comunei
6. Promovarea transparenţei în comunitate         24 440 24 440  
6.1 Crearea grupului de iniţiativă + 100 100 Diaconu Zinaida , primarul comunei
6.2 Montarea  panourilor informative + 24 000 24 000 Cumpanici Oleg , paznic şcoală , contructor
6.3 Informarea populaţiei prin intermediul : + + + + 100 100
6.3.1 Televiziune + + + + 20 20 Şalari Natalia , , profesoară l.română
6.3.2 Radio + + + + 20 20 Mamai Alesea , profesoară l.română
6.3.3 Ziar local + + + + 20 20 Diaconu Zinaida , primarul comunei
6.3.4 Focus grupurilor + + + + 20 20 Cumpanici Cariana , profesoară gimnaziu
6.3.5 Pagina WEB + + + + 20 20 Ivanov Elena , secretarul consiliului local
6.4 Realizarea dreptului de participare la şedinţele consiliului local + + + + 20 20 Şalari Natalia , , profesoară l.română
6.5 Informarea populaţiei prin  intermediul : + + + + 220 220
6.5.1 Video – conferinţelor + + + + 20 20 Cumpanici Cariana , profesoară gimnaziu
6.5.2 Mass media raională şi republicană + + + + 200 200 Diaconu Zinaida , primarul comunei
7. Asigurarea accesului lărgit la informaţie         620 620  
7.4 Organizarea activităţii naţionale „ Ziua  uşilor deschide ” la primărie + + + + 20 20 Ivanov Elena , secretarul consiliului local
7.5 Participarea activă  a reprezentanţilor comunităţii la seminare , mese rotunde, traininguri la nivel raional , republican, intern + + + + 200 200 Diaconu Zinaida, primarul comunei
7.6 Schimb de experienţă  c u comunităţile performante + + + + 400 400 Diaconu Zinaida, primarul comunei
8. Editarea  monografiei  satului Chetriş         600 600  
8.1 Crearea grupului de iniţiativă + 100 100 Chiriac Nina , profesoară gimnaziu
8.2 Colectarea , selectarea şi prelucrarea materialului şi a informaţiei + + 500 500 Chiriac Nina , profesoară gimnaziu
  Total X X X X 28 190 28 190  
  TOTAL PE TOATE DIRECŢIILE STRATEGICE PE  ANUL  2016 X X X X 5 057 040 1 191 240 3 865 800  

 

Au elaborat: 1. IVANOV Elena                        4. CUMPANICI    Mariana

 1. GHEMU Victoria                    5. GOSU                Ion
 2. SOSIN Alisa

Analiza riscurilor

Realizarea Strategiei poate fi distorsionată de anumite riscuri. Pentru aplanarea situaţiilor de risc pe parcursul implementării Strategiei şi ţinînd cont atat de probabilitatea apariţiei acestora, cât si a impactului acestora vor fi realizate următoarele acţiuni:

Riscuri Acţiuni de preîntîmpinare
Insuficienţa resurselor financiare Participare la concursuri de proiecte

Crearea conditiilor de dezvoltare a societaţii civile

Dezvoltare de  parteneriate din ţară şi de peste hotare

Contribuţia populaţiei

Cooptarea donatorilor

Indiferenţa populaţiei Organizarea audierilor publice

Organizarea adunărilor generale a populaţiei

Organizarea meselor rotunde şi a şedinţelor tematice

Desfăşurarea concursurilor comunitare

Promovarea exemplelor de succes

Migrația populaţiei Crearea noilor locuri de muncă

Sporirea calităţii serviciilor

Îmbunătăţirea infrastructurii

Susţinea şi încurajarea afacerilor private

Informarea redusă a populaţiei Editarea ziarului local

Plasarea avizelor informaţionale

Publicarea buletinelor informaţionale

Montarea panourilor de informare

Asigurare slabă cu  specialişti Colaborarea cu instituţiile de învăţămînt

Motivarea specialiştilor

Dezvoltarea instruirii interne

Captare de experţi din interior şi exterior

Planificarea necesităţilor de cadre

Conlucrare timidă  cu autorităţile administraţiei publice centrale şi raionale Negocieri prealabile cu autorităţile publice

Consolidarea relaţiilor între autorităţi

Colaborarea cu autorităţile publice

Implicarea experţilor  naţionali şi internaţionaliMonitorizare, evaluare şi audit:

 

 3.1  Etapele de monitorizare

Strategia de Dezvolate Socio-Economică a comunităţii Chetriş trebuie să ia în consideraţie necesitatea unui proces de evaluare coerent a proiectelor şi rezultatelor vizate. Evaluarea trebuie să se bazeze pe elemente structurale serioase şi să fie realizată de grupuri specializate pe domenii de interes. Efortul de evaluare trebuie să ţină seama de caracteristicile comunităţii şi să aibă un caracter permanent (care să includă şi monitorizare nu doar evaluari finale).

Pentru programele cu o desfăşurare mai indelungată de timp se impune efectuarea unei analize intermediare, care să ne spună în ce măsură operaţiunile programului merg bine şi la timp, precum şi în ce măsură sunt îndeplinite obiectivele Planului starategic. În baza acestei evaluări se pot impune modificări ale Strategiei şi implementarea acestor modificări.

La încheierea Planului Strategic sau a unui ciclu se va efectua o evaluare sumativă (orientată spre performanţa Strategiei, valoarea ei pentru societate), care să ne spună în ce măsură poate sau trebuie să fie continuată.

Forma de evaluare recomandată este aceea participativă, în care sunt implicate toate părţile implicate în Startegie (beneficiarii, Comitetul Local care a implementat Startegia, partenerii şi finanţatorii Planului Strategic).

Avantajele acestei abordări sunt:

 • accent pe participanţi;
 • gamă largă de beneficiari care participă;
 • scopul este învăţarea;
 • metode de apreciere rapidă;
 • participanţii din exterior vin în calitate de facilitatori.

3.2  Indicatori ai programelor

Indicatorii unui program pot fi definiţi drept orice valori care pot fi calculate sau măsurate şi care ne pot da informaţii despre gradul de succes al îndeplinirii obiectivelor unui program.

Obiectivele sunt aşteptări exprimate în termeni cantitativi (de exemplu, se aşteaptă o creştere economică anuală de 5%) iar indicatorii sunt măsurători reale, sunt fapte (indicatorul creştere economică se măsoară la trecerea unui an de la anunţarea obiectivului; dacă este mai mare sau egal cu 5%, obiectivul a fost îndeplinit).

Anexa nr. 1

DISPOZIŢIE s.Chetriş 21 noiembrie 2015 nr.25 b

 

Cu privire la organizarea şi desfîşrarea focus – grupurilor de identificare a problemelor prioritare pentru a fi incluse în Planul Stategic de Dezvoltare Social – Economică a comunei pe o perioadă de 5 ani  .

Întru necesitatea organizării şi petrecerii Atelierului de instruire şi elaborare a Planului Stategic de Dezvoltare Social – Economică a comunei pe o perioadă de 5 ani , în baza  art.29 ( 1)  din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XV  din 28 decembrie 2006 cu modificările şi complectările  ulterioare DISPUN :

 1. Se constituie următoarele focus – grupuri după cum urmează :
  • Focus – grupul APL ( angajaţii primăriei şi consilierii locali ) ;
  • Focus – grupul profesorilor şi părinţilor de la gimnaziu ;
  • Focus – grupul educatorilor şi părinţilor de la grădiniţă  ;
  • Focus – grupul deţinătorilor de terenuri agricole şi agenţii economici ;
  • Focus – grupul tineretului din comunitate ;
  • Focus – grupul reprezentanţilor societăţii civile ( ONG , biserică );
  • Focus – grupul persoanelor în etate din comunitate .
 2. Şedinţele focus- grupurilor vor fi convocate conform graficului anexat .
 3. La şedinţa fiecărui Focus – grup  va fi ales un reprezentant în Comitetul de Dezvoltare Locală , care va prezenta Primarului procesul – verbal al şedinţei focus – grupului .
 4. Executarea prezentei dispoziţii se atribuie Dnei Elena Ivanov , – secretarul consiliului local Chetriş .
 5. Controlul  pentru îndeplinirea prezentei dispoziţii se atribuie Dnei Zinaida Diaconu – primarul c.Chetriş .

 

Primar                                                     ______________  Zinaida Diaconu

( semnătura )

 

Anexa 1

la Dispoziţia primarului  nr. 25 b

din 21.11.2015

GRAFICUL

de convocare a  Şedinţelelor focus – grupurilor

în cadrul organizării şi petrecerii Atelierului de instruire şi elaborare a Planului Stategic de Dezvoltare Social – Economică a comunei pe o perioadă de 5 ani

 

Nr. d.o. Focus – grupul Data petrecerii şedinţelor
Focus – grupul APL ( angajaţii primăriei şi consilierii locali ) 21.11
Focus – grupul profesorilor şi părinţilor de la gimnaziu 22.11
Focus – grupul educatorilor şi părinţilor de la grădiniţă 23.11
Focus – grupul deţinătorilor de terenuri agricole şi agenţii economici 23.11
Focus – grupul tineretului din comunitate 24.11
Focus – grupul reprezentanţilor societăţii civile ( ONG , biserică ) 24.11
Focus – grupul persoanelor în etate din comunitate 25.11

Anexa nr. 2

DISPOZIŢIE s.Chetriş 1 decembrie 2015  nr.27 b

 

Cu privire la organizarea şi petrecerea seminarului de instruire şi elaborare a  în Planul Stategic de Dezvoltare Social – Economică a comunei pe o perioadă de 5 ani  .

 

Întru necesitatea organizării şi petrecerii seminarului de instruire şi elaborare a  în Planul Stategic de Dezvoltare Social – Economică a comunei pe o perioadă de 5 ani  .

, în baza  art.29 ( 1)  din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XV  din 28 decembrie 2006 cu modificările şi complectările  ulterioare DISPUN :

 1. Pe data de 01.03.2016 şi 02.03.2016 , ora 9.00 – 16.00 în incinta gimnaziului Chetriş se va petrece seminarului de instruire şi elaborare a  în Planul Stategic de Dezvoltare Social – Economică a comunei pe o perioadă de 5 ani cu participarea a 20 persoane  . ( lista se anexează )

 

 1. Seminarul de va finaliza cu elaborarea Planului Stategic de Dezvoltare Social – Economică a comunei pe o perioadă de 5 ani  .

 

 1. Executarea prezentei dispoziţii se atribuie Dnei Elena Ivanov  – secretarul consiliului local Chetriş .

 

 1. Controlul  pentru îndeplinirea prezentei dispoziţii se atribuie Dnei Zinaida Diaconu – primarul c.Chetriş .

 

Primar                                                     ______________  Zinaida Diaconu

( semnătura )

 

 

Anexa 1

la Dispoziţia primarului  nr. 27 b

din 01.12.2015

LISTA persoanelor , care vor participa la seminarului de instruire

şi elaborare a  în Planul Stategic de Dezvoltare Social – Economic

a comunei pe o perioadă de 5 ani

( Comitetul de Dezvoltare Locală )

 1. Zinaida Diaconu  – primarul c.Chetriş
 2. Elena Ivanov – secretarul Consiliului local Chetriş
 3. Angela Rusu  – contabil şef primăria Chetriş
 4. Olga Dogotari – contabil primăria Chetriş
 5. Rodica    Sacicov – specialist primăria Chetriş
 6. Ivan Rotari – specialist primăria Chetriş
 7. Natalia Gherman – directorul gimnaziului
 8. Silvia Lupaşcu – şef biblioteca comunală
 9. Olesea   Pantea – asistent social comunitar
 10. Ion     Jornea –  director SRL „ Gruprijor – Agro ”
 11. Ruslan Bistriţa  – consilier
 12. Victoria Ghemu – director grădiniţă
 13. Olesea Mamai  – pedagog
 14. Mariana Cumpanici – pedagog
 15. Mariana Cumpanici – lucrător tehnic gimnaziu
 16. Oxana Logan – consilier
 17. Liudmila Tabîrţa – consilier
 18. Maria Cumpanici – asistent medical CS Chetriş
 19. Sergiu Cumpanici – paznic primăria Chetriş
 20. Lidia  Rusu – consilier
 21. Lucia Ţurcanu – educator
 22. Constantin Lupaşcu – student colegiu pedagogic Călăraşi ( profesor )

Primar                                                     ______________  Zinaida Diaconu

( semnătura )

 

 

 

Anexa nr. 3

DECIZIE nr. 2 / 1

                                                        din ___ mai 2016

„Cu privire la aprobarea Planului

Strategic de dezvoltare social- economic

al comunei Chetriş pentru anii 2016 – 2020”

În conformitate cu Art. 14  (1,2), lit.(p), Legea nr. 436 – XVI din 28.12.2006, privind administraţia publică locală, Consiliul local Zăluceni

 

D E C I D E :

 1. Se aprobă Planul Strategic de dezvoltare social- economic al comunei Chetriş pentru anii 2016 -2020. (Anexa nr. 1)

Preşedintele şedinţei

Secretarul Consiliului local

Chetriş                                                         / Elena IVANOV /

[1] Legea nr.68 pentru aprobarea Strategiei naționale de descentralizare și a Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei de descentralizare pentru anii 2012-2015, Monitorul Oficial nr. 143-148 din 13.07.2012

[2] Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la Strategia energetică a Republicii Moldova pînă în anul 2030, Monitorul Oficial nr. 27-30 din 08.02.2013

[3] Hhotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 685 din 13.09.2012